Meny
Lukk

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen behandlar personopplysningar om deg når du bruker denne nettstaden.

Her finn du informasjon om personopplysningane vi samlar inn, kvifor vi gjer det, og kva rettar du har når det gjeld behandlinga av desse personopplysningane.

Behandlingsansvarleg

Den behandlingsansvarlege for personopplysningane om deg er styreleiaren i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen.

Regulering av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen si behandling av personopplysningar

Personvern er viktig både for deg som brukar og for oss i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Vi er opptatt av å verne om og respektere personvernet ditt.

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen er underlagt personopplysningslova og personvernforordninga (General Data Protection Regulation 2016/679) når vi behandlar personopplysningar.

Vi vil i hovudsak innhente personopplysningane vi registrerer, direkte frå deg som brukar. Ved innsamling av opplysningar frå ein tredjepart, for eksempel frå Folkeregisteret, får du eit varsel, med mindre innsamlinga er lovbestemt, varsling er umogleg eller uforholdsmessig vanskeleg, eller det er på det reine at du allereie kjenner til kva for informasjon varselet ville innehalde.

Dersom vi ønsker å innhente opplysningar frå deg som ikkje er nødvendige for å vareta avtaleforholdet som oppstår ved at du registrerer deg som brukar av tenestene våre, vil vi først informere deg om at det er frivillig å gi frå seg opplysningane, og kva opplysningane skal brukast til.

Derfor behandlar vi personopplysningar om deg

Formålet med Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen si behandling av personopplysningar er i første rekke å vareta forvaltningsoppgåvene vi har som styre.

Frå vedtektene, pkt. 1. Formålet med vedtektene: Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av de verneområder styret har ansvar for. Vedtektene skal sørge for at nasjonalpark- eller verneområdestyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vi behandlar personopplysningar i den grad lovgivinga pålegg oss eller tillèt oss slik behandling.

Vi behandlar personopplysningane vi innhentar, til desse formåla:

Vi bruker personopplysningar når vi svarer på spørsmål: Her behandlar vi namn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysningar. Behandlinga av personopplysningar skjer på grunnlag av ei interesseavveging. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for at vi skal kunne hjelpe deg med det du lurer på.
Vi bruker informasjonskapslar (cookies) for å få informasjon om bruken av nettsidene våre: Vi behandlar personopplysningar på grunnlag av ei interesseavveging. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å tilpasse nettsida til brukarane våre. Vi tar likevel vare på personvernet ditt ved at vi berre bruker opplysningane til statistikk. I denne statistikken er det ikkje mogleg å identifisere deg som enkeltperson.
"Beskriv kva som skal leggast ut av dokument med personverninformasjon."


Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen brukar informasjonskapslar (cookies)

For å utvikle og analysere bruksmønsteret bruker nasjonalparkstyre.no informasjonskapslar (cookies). Informasjonskapslar er små tekstfiler som denne nettstaden lagrar på datamaskina til brukaren.

Nettenestene våre bruker informasjonskapslar som gjer at nettsida hugsar tidlegare brukarinnstillingar på sida. Informasjonskapslar gir oss også statistikk. Vi bruker statistikken som grunnlag for kunne å gjere nettsidene våre betre.

Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personleg eller krenke personvernet. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere informasjonen.

Du kan avvise bruken av informasjonskapslar ved å justere innstillingane i nettlesaren din. Ver merksam på at om du gjer dette, kan det hende at du ikkje får brukt all funksjonaliteten på nettsidene.

Informasjonskapslar på Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen si side:

_ga
• Kjelde: Google Analytics, gjer detaljert statistikk om kven som besøker nettsidene.
• Hensikt: Skilje unike brukarar for å berekne besøkande-, økt- og kampanjedata for nettstadanalyserapportane.
• Levetid: 2 år.

_gat_UA-
• Kjelde: Google Analytics.
• Hensikt: Å avgrense frekvensen av førespurnader og innsamlinga av data på nettstader med stor trafikk.
• Levetid: 10 minutt.

_gid
• Kjelde: Google Analytics.
• Hensikt: Blir brukt for å skilje unike brukarar ved å tildele eit tilfeldig generert nummer som ein klientidentifikator.
• Levetid: 1 dag.

AWSELB
• Kjelde: SiteImprove
• Hensikt: Analyse og statistikk av nettstaden.
• Levetid: Blir fjerna frå datamaskina når du lukker nettlesaren.

__cfduid
• Kjelde: SiteImprove.
• Hensikt: Å identifisere klarert/trygg nettrafikk.
• Levetid: 1 år.

Nmstat
• Kjelde: SiteImprove.
• Hensikt: Å analysere bruken av nettstaden. Samling av statistikk.
• Levetid: 1000 dagar.

Siteimproveses
• Kjelde: SiteImprove.
• Hensikt: Å registrere sidene ein nyttar på eit enkelt besøk.
• Levetid: Blir fjerna frå datamaskina når du lukkar nettlesaren.

Slik administrer du informasjonskapslar (Nettvett)

Utlevering av personopplysningar

Personopplysningar om deg vil bli utleverte til offentlege myndigheiter og andre utanforståande når det følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Utlevering vil også kunne skje til andre partar dersom det er nødvendig for å gjennomføre dei forvaltningsoppgåvene som involverer deg, på ein sikker måte. Overføring av personopplysningar til databehandlarane våre blir ikkje sett på som utlevering.

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen er omfatta av offentleglova, som inneber at saksdokumenta våre, journalar og liknande som hovudregel er opne for innsyn. Det kan vidare krevjast innsyn i samanstillingar av opplysningar som er elektronisk lagra, når dette kan gjerast med enkle framgangsmåtar.

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen vil utlevere dokument og samanstillingar i samsvar med offentleglova når det krevst innsyn, bortsett frå når dokument, journalar eller samanstillingar inneheld opplysningar som er teiepliktige etter lov eller forskrift, eller som med heimel i offentleglova bør vere unntatt frå offentleg innsyn.

I slike tilfelle vil Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen vurdere om ein kan gi delvis innsyn i opplysningane, jamfør plikta til å vurdere meiroffentlegheit. Teiepliktige opplysningar vil ikkje bli leverte ut.

Overføring av personopplysningar til utlandet

Vi leverer ikkje ut personopplysningar til land utanfor EU/EØS-området.

Slik vernar vi opplysningane dine

Vern av personopplysningane dine er ei høgt prioritert oppgåve for oss. Vi arbeider kontinuerleg for å verne personopplysningar og annan konfidensiell informasjon.

Lagringstid

Vi slettar eller anonymiserer personopplysningar om deg når formålet med den enkelte behandlinga er oppfylt, med mindre opplysningane skal eller kan oppbevarast utover dette som følge av lovgivinga.

Det betyr for eksempel at personopplysningar som vi behandlar på grunnlag av samtykke frå deg, blir sletta dersom du trekker tilbake samtykket.

Rettane dine når vi behandlar personopplysningar om deg

Du har rett til å krevje innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningane vi behandlar om deg. Du har vidare rett til å krevje avgrensa behandling, komme med motseiingar mot behandlinga og krevje rett til dataportabilitet.

Du kan lese meir om innhaldet i desse rettane hos Datatilsynet.

Ved å vende deg til oss kan du krevje innsyn i registrerte personopplysningar, få vite kva slags opplysningar som blir behandla, og nærmare informasjon om behandlinga vår av opplysningane.

Om du vil nytte deg av rettane dine, tar du kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen her.

For å kunne svare på førespurnaden din må vi be deg bekrefte identiteten din eller gi oss meir informasjon. Dette gjer vi for å vere sikre på at vi gir tilgang til personopplysningane berre til deg og ikkje til nokon som eventuelt utgir seg for å vere deg.

Klager

Eventuelle klager på Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen si behandling av personopplysningar om deg kan rettast til Datatilsynet.

Endringar

Dersom vi endrar tenestene våre eller det skjer endringar i regelverket om behandling av personopplysningar, kan vi måtte endre informasjonen du har fått her.

Oppdatert informasjon vil alltid vere lett tilgjengeleg på denne nettsida.