Meny
Lukk

Evalueringsrapport - bruk av el-sykkel på Glitterheimvegen i Jotunheimen

Norsk Institutt for Naturforskning har nå presentert evalueringsrapporten for bruk av el-sykkel på ei avgrensa vegstrekning i Jotunheimen nasjonalpark.

Sjå presentasjonen på NINA sine sider og heile rapporten.

Det var jamt over positiv haldning til forskriftsendringa, men dette må også sjåast i samanheng med at syklinga skjer på ein opparbeidd veg, utan konflikter med andre brukargrupper eller særleg innverknad på verneverdiane. Terrenget rundt vegen er ulendt og lite eigna for sykling, og det er ikkje villrein eller andre sårbare artar som blir påverka av den nye brukargruppa.

Resultata har derfor ikkje direkte overføringsverdi til andre område.

Sjøl om syklinga på Glitterheimvegen ikkje trugar verneverdiane, kan det vera delte oppfatningar om endringa. NRK Innlandet presenterte saka med enkelte refleksjonar rundt dette med el-sykkel:
https://www.nrk.no/video/ny-ra...

Rapporten gjev ein god oversikt over ferdsel i området, og både gåande og syklistar er registrert. Fig. 5.1 i rapporten illustrerer ferdselsmønsteret