Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til nasjonalparkstyret. Svarene er av generell art og ikke førende ift. behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Jeg har hytte i verneområdet og ønsker å kjøre snøscooter til hytta. Er det tillatt?

I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorisert ferdsel i de vernede områdene. Men nasjonalparkstyret kan, etter søknad gi tillatelse til et begrenset antall turer for transport av varer til hytte. Søknad sendes ved bruk av dette skjemaet. Verneforskriftene åpner ikke for å gi dispensasjon for ren persontransport, f.eks. for tilsyn med hytte, snømåking ol.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?

Det er ikke tillatt å fly drone i verneområdene uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner ol. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder. Søknad sendes nasjonalparkstyret.

Vi driver med guidede fjellturer og ønsker å arrangere turer i verneområdene, er det tillatt?

Det avhenger av når på året turen skal gjennomføres. Organiserte/guidete turer til fots eller på ski i perioden f.o.m. 1. august t.o.m. 28./29. februar trenger ikke tillatelse. Men turer i perioden 1. mars t.o.m. 31. juli foregår i hekke- og yngletiden for en rekke sårbare arter, derfor er det ikke tillatt med organiserte turer i dette tidsrommet. Det kan søkes dispensasjon fra forbudet.

Er det båndtvang i nasjonalparken?

Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven og reindriftsloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i nasjonalparken.

Er det lov å sykle i verneområdene?

Nei, det er ikke tillatt å bruke sykkel i nasjonalparken eller landskapsvernområdet.

Vi ønsker å arrangere turer med hest i verneområdene (riding og kløyving)

Organisert bruk av hest er ikke tillatt.

Jeg har hytte i området. Kan jeg bruke ATV på barmark til transport av varer og materialer?

Barmarkskjøring til private hytter er ikke tillatt. Verneforskriftene åpner heller ikke for å gi dispensasjon for dette.

Er det tillatt å lande med helikopter i verneområdene? Vurderer å leie helikopterskyss for årets Børgefjelltur

Nei, motorisert ferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter. Det betyr at det ikke er lov å fly lavere en 300 meter over bakken, da er det heller ikke tillatt å lande.

For særskilte formål kan nasjonalparkstyret gi dispensasjon, dette gjelder for nyttetransport. Det er ikke åpning for å gi dispensasjon for bruk av helikopter for friluftsliv (vandring, jakt, fiske mm)

Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver er unntatt forbudet.

Er det lov å jakte i de vernede områdene?

Ja, jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette. Unntaket er elgjakt i nasjonalparkområdet som var før utvidelsen i 2003. Jaktretten forvaltes av Statskog og fjellstyrene som selger jaktkort.

Er det lov å fiske med garn eller oter i verneområdene?

Fiske som foregår i henhold til innlandsfiskeloven er tillatt. Det er grunneierne som forvalter fiskeressursene og bestemmer hvilke typer redskaper som er tillatt til fisking