Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Flere rovfuglarter finnes i Langsua

(Publisert:12.12.2017)

Mulige tiltak i Langsua 2018

Storfe i Dokkfaret

Langsua nasjonalparkstyre vil søke Miljødirektoratet om midler til følgende tiltak neste år: - Oppgradering av innfallsporten på Holsbru i Gausdal. Stikkord: Bedre parkering, informasjon,   avgrensning mot kafeen, signalelement nasjonalpark, DNT-sti  mm.  - Skjøtselsbeite flere ...

(Publisert:11.12.2017)

Forum for natur og friluftsliv besøkte Langsua nasjonalparlstyre

Daglig leder Ole M. Fossli orienterte 04.12. om organisasjonens virksomhet og om holdningene til endringer i lovverket når det gjelder bla. sykling i utmark mm. Han gav følgende karakterer til Langsua nasjonalparkstyre:  - Forvaltning og rolleforståelse: Bra - Medvirkning: Forbedringspotensi ...

(Publisert:05.12.2017)

Statens naturoppsyn sin aktivitet i Langsua i år

Skogstorkenebb

Følgende tiltak er bla. utført: - Kartlegging av dobbeltbekassinleiker . - Oppsetting av lytteutstyr for evt. å finne hekkeplasser for hubro. - Oppsetting av verneskilt i hele området- omfattende arbeid. - Rydding av einer på Fjelldokkbua. - Sjekking om tillatelser til endring av bygg mm. er ...

(Publisert:05.12.2017 Sist endret:11.12.2017)

Temakveld om fedriftene i tidligere tider

Illustrasjon fedrift

Femti deltagere på temakveld  torsdag 30. nov.  - Temaet fenget  Ole Kr. Ødegård (Heidal) tok oss med på reisen fra Vågå til Kristiania. En tur med feet som startet på vårparten, beiting i fjellet over sommeren og ankomst byen i begynnelsen av september. Korteste dagsmasj var ...

(Publisert:30.10.2017 Sist endret:11.12.2017)
Vis nyhetsarkiv