Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Langsua nasjonalparkstyre møter Miljødirektoratet

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Langsua nasjonalparkstyre møter Miljødirektoratet 16. november. Temaene for møtet er: * Høringsutkast forvaltningsplan Langsua - justeringer av dokumentet. * Prosjekt "Park track" - mobilbasert registrering av motorferdsel i utmark - status og    videreføring av prosjektet ...

(Publisert:06.11.2018)

Ny artikkel om skjeggklokka

Geir Høitomt har skrevet en meget fyldig artikkel om skjeggklokka i Norsk botanisk tidsskrift nr. 2/2018. Denne arten vuderes i gjeldende rødliste som nær truet (NT) på grunn av en svært begrenset utbredelse, og pågående nedgang knyttet til naturtyper i tilbakegang. Skjeggklokka har et lite og ...

(Publisert:31.10.2018)

Doktorgrad om kvartærgeologien - landformer fra istida

Arturs Putnin (fra Lativa) har nylig avlagt sin doktorgrad på univeristet på Ås, NMBU om landformer fra istida i Gausdal Vestfjell. Vi vil etter hvet hente kunnskap fra dette arbeidet og få dette presentert her og i andre sammenhenger. Langsua rommer nemlig en spennende istidshistorie.

(Publisert:31.10.2018)

Flere tusen år gamle steinaldermalerier ble funnet i 2009 på en bergvegg ved Espedalsvannet

Se hele saken under: https://www.nrk.no/ho/sensasjonell-oppdagelse-holdt-hemmelig-i-ni-ar_-_-glemte-a-fortelle-det-1.14250416  

(Publisert:17.10.2018)

Nyttig studietur til Fulufjellet nasjonalpark i Norge og i Sverige

Langsua nasjonalparkstyre besøkte Fulufjellet nasjonalpark både på norsk og svensk side i begynnelsen av september. Her fikk vi se gode tilrettelagte innfallsporter, et aktivt naturum (besøkssenter) på svensk side og mange gode tiltak som gjør det mulig for alle å nyte naturkvaliteten ...

(Publisert:16.10.2018)

Holsbru - korttidsparkeringen i dag

Avgrennsning av korttidsparkeringen og planering 111018

Og korttidsparkeringen er strammet opp med steinkanten og masser er planert mot  denne. Innkjørselen er markert med jordvoll.

(Publisert:11.10.2018)
Vis nyhetsarkiv