Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Appen "Ferdast" - oversikt motorferdsel i utmark

Prosjekt "Park track" har funnet sitt nye navn "Ferdast". Det støttes økonomisk av Miljødirektoratet både i 2018 og i 2019. Vi samarbeider nå med prosjekt "Forenkling av utmarksforvalningen" i regi av fagmiljøet i Lom. Appen vil bidra til at vi får en bedre forvaltning av verneområdene, og det ...

(Publisert:06.02.2019)

Endring av skiløypetraseer - Synnfjelløypene

Skiløype fra nordenden av Synnfjorden gjennom Skardberga naturreservat er lagt ned av hensyn til verneverdiene i naturreservatet. Det er nødvendig å redusere ferdselen i reservatet pga. sårbar fugleart. Reservatet er totalt sett relativt lite, og ferdsel kan lett påvirke økosystemet. I stedet er ...

(Publisert:11.01.2019)

Ny epost-adresse for søknader til Langsua nasjonalparkstyre

Fylkesmannen Innlandet er etablert fra 1. januar. Søknader til Langsua nasjonalparkstyre sendes til fminpost@fylkesmannen.no der vi har vårt saksarkiv. 

(Publisert:08.01.2019)

Årsrapport 2017

Årsrapport for 2017 finner du her.

(Publisert:04.01.2019)

Aktuelle prosjekter 2019 i Langsua

Langsua nasjonalparkstyre søker med det første Miljødirektoratet om tilskudd til følgende prosjekter for 2019: - Ferdigstilling av innfallsporten på Holsbru i Gausdal, vekt på informasjonstiltak og   tilrettelegging av langtidsparkering. - Skjøtsel av kulturmark flere steder i Langsua. - ...

(Publisert:02.01.2019)

Forvaltningsknutepunktet flyttes snart

Jervespor, Marsteinhøgda, 2013

Vi - kontorene til Gausdal fjellstyre, Langsua nasjonalparkstyre, SNO og Randsfjordmuseet, flyttes til østenden av kommunehuset dvs. i det tidligere DNB-lokalet. Opprustingen av dette lokalet har såvidt begynt. Tidspunktet for flyttingen er ennå ikke klart. I fellesarealet ønsker vi velkommen til ...

(Publisert:27.12.2018)
Vis nyhetsarkiv