Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Langsua nasjonalparkstyre møtes neste gang 7. mai

Neste møte i nasjonalparkstyret går 7. mai. Bl.a. deltar Randsfjordmuseet for å drøfte videre samarbeid om utvikling av Kittilbu utmarksmuseum og samtidig etablering av besøkssenter for Langsua nasjonalpark i lokalet. 

(Publisert:10.04.2018)

Langsua nasjonalparkstyre møtte SP-politikere

Noen  SP-politikere fra nasjonalt og regionalt nivå møtte Langsua nasjonalparkstyre i går. Temaene var:  - Langsua nasjonalparkstyre sitt utviklingsprosjekt av mobilappen "Parksnap" som skal gjøre det lettere å gi beskjed og rapportere kjøring i utmark, lage logg for hvor det blir kjørt ...

(Publisert:10.04.2018)

1 mill. til tiltak i Langsua 2018

Miljødirektortatet har bevilget 1. million til tiltak i verneområdene i Langsua i år. Nasjonalparkstyret fordelte midlene slik i møtet 12.03.:  Prosjekt Holsbru - etappe 1 - opprusting av innfallsporten 705000 Tilrettelegging innfallsportene Veslefjell og Storeskag sluttføres 100000 Drift ...

(Publisert:14.03.2018)

Langsua nasjonalparkstyre - møte 12.03.18

Styresakene finner du her. 

(Publisert:08.03.2018 Sist endret:09.03.2018)

Næringslokale ved Holsbru til leie i sentral innfallsport til verneområdene i Langsua

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Tidligere bomstasjon og kafè ved Holsbru er ledig fra 1. juni 2018. Nærmere informasjon om utleieforholdet finner du her: http://www.gausdal-fjellstyre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=912:vil-du-jobbe-i-gausdal-vestfjell&catid=6&Itemid=126 Blar du to steg ...

(Publisert:25.02.2018)

Skjøtselsbeiting i Langsua

Langsua nasjonalparkstyre skal i år videreføre arbeidet med skjøtselsbeite sammen med noen brukere. Hensikten med tiltakene er bevare det biologiske manfoldet som er avhengig av dyrs beite og tråkk. Dette gjelder bla. mange planter og fugler. Det er plan for å øke aktivteten i forhold til fjoråret. ...

(Publisert:22.02.2018)
Vis nyhetsarkiv