Meny
Lukk

Bygninger og anlegg

Alle utvendige endringer og tilbygg på eksisterende bygg er søknadspliktig. Dette gjelder også etablering av plattinger, terrasser, trapper, klopping og småhus som røykerier, badstuer, båthus mm, samt andre tiltak som solcelleanlegg, graving av kabler eller andre fysiske innretninger. Se detaljer i aktuell verneforskrift.

Skriftlig søknad sendes verneområdestyret med følgende informasjon:

• Navn på tiltakshaver, adresse og epost.
• Adresse på eiendom (gnr, bnr, fnr)
• Formål, hvilke tiltak søkes gjennomført på eiendommen
• Kart påtegnet plassering av tiltak
• Tegninger skal vedlegges søknad, både plantegninger og fasadetegninger. Tegningene skal være målsatte.
• Tidsperiode for gjennomføring av bygging.

Merk at transport ifb. med byggetiltaket krever egen dispensasjon.

Vedlikehold som ikke innebærer endring av fasade eller materialbruk kan gjøres uten tillatelse fra vernemyndigheten.

Byggetiltak krever ofte egen tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dette må søker avklare med den kommunen bygningen ligger i.

Saksbehandlingstid: En byggesak må som oftest sendes på høring og så behandles i verneområdestyret. Verneområdestyret har ordinære møter 4 ganger i året, og saksbehandlingstiden vil derfor være avhengig av når neste møte er. Det må påregnes minimum 6 ukers behandlingstid i slike saker.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: