Meny
Lukk

Kraftig reaksjon på lovbrudd i Øvre Pasvik nasjonalpark

Høsten 2020 fikk Øvre Pasvik nasjonalpark besøk av en profesjonell friluftsfotograf, skribent og naturguide. Vedkommende produserte etter hvert en rekke videoer og artikler fra turen på sosiale medier og i magasiner. På bakgrunn av disse anmeldte Øvre Pasvik nasjonalparkstyre hans bruk av drone og bålfyring med tørrfuru og tyrirøtter i nasjonalparken. Leder Kurt Wikan i nasjonalparkstyret er svært fornøyd med Naturoppsynets og Politiets håndtering av saken.


Kurt Wikan, styreleder Øvre Pasvik nasjonalpark
Styreleder Kurt Wikan

Saken startet med at nasjonalparkforvalter ble tipset av en lokal naturfotograf som reagerte både på bålfyringen og bruk av drone i disse videoene. Forvalter ba opphavspersonen redegjøre hvordan han hadde forholdt seg til verneforskriften for Øvre Pasvik nasjonalpark. Videoen fra Øvre Pasvik nasjonalpark viser bålbrenning med tyrirøtter og tørrfuru, og filming fra drone. Som begge vil være brudd på verneforskriften for Øvre Pasvik nasjonalpark.

Friluftsfotografen innrømte at han hadde brukt drone i nasjonalparken selv om han viste at dette var brudd på verneforskriften. Imidlertid nektet han for at bildene av de kraftige bålene var fra nasjonalparken. I nasjonalparken hevdet han å kun å ha fyrt med kvist og avknekte greiner fra bakken og død bjørk. Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik fant hans forklaring lite troverdig ut ifra hvordan bålfyringen var fremstilt i video, artikler og sosiale medier. Anmeldelse ble sendt til Politiet.

Fotografen nektet å vedta bøtelegging og nektet fremdeles for ulovlig bålfyring. Imidlertid klarte det lokale Statens naturoppsyn (SNO) ut av videopptakene å finne friluftfotografens bålplass nettopp i nasjonalparken. Her var bl.a. tydelig spor av oppkutting av tørrfuru til bålbruk, se bilde.

Bålplass Øvre Pasvik nasjonalpark, ulovlig bruk av tørrfuru
- Foto: Statens naturoppsyn

Styreleder Kurt Wikan i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre berømmer SNO og Politi for å ha sett alvorlig på denne saken. Noe som endte med at gjerningspersonen til slutt betalte boten på kr 18.000. Wikan sier at nasjonalparkstyret oppfatter gjerningspersonen som en profesjonell eventyrer, som har det som levebrød å selge bilder og publisere naturopplevelser for et publikum gjennom sosiale medier og tidsskrifter. Dette medfører et stort ansvar, og det er svært uheldig at videoer og artikler viser manglende etterlevelse av verneforskriftene i Øvre Pasvik nasjonalpark. Han sier å bruke drone som kan skape forstyrrelser for friluftslivet, rovfugl og reindrifta er galt nok, men å ta vare på det eldgamle landskapsbildet i form av tørrfuru og tyrirøtter er enda viktigere. Wikan sier at tørrfuru er urskogens arvesølv, ofte med spor etter skogbrann og samiske barkuttak. Slik død ved av furu er også viktig for mange sjeldne og sårbare arter av sopp og insekter og fugl.

Wikan viser til Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved NMBU som kaller dette mumietrær og hun utdyper; «Disse trærne fortjener å være i fred. Som naturarkiv, som levested for trua arter og som tidsvitner for oss. Ta heller med deg tørr bjørkeved hjemmefra, og la tyritrærne være. Det kan være ditt personlige bidrag til skogvernet i Norge.»

Wikan avslutter med å si at alle er velkomne til Øvre Pasvik nasjonalpark så lenge de respekterer verneverdiene i denne fredete urskogen. Fyr gjerne bål, -men da på en av de tilrettelagte bålplassene som nasjonalparkstyret forsyner med ved.

Fakta: Verneforskriften for Øvre Pasvik nasjonalpark

Formålet med Øvre Pasvik nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende barskogområde som i det vesentlige urørt i forhold til tekniske inngrep, ta vare på et skogøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen samt ta vare på landskapsformer, særpregede geologiske forekomster og kulturminner. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Drone er sidestilt med bruk av modellfly som er forbudt i nasjonalparken iht verneforskriftens § 3 pkt 7.2 Støy, og etter forskriftens § 3 pkt 2.1 er plantelivet vernet: «Vegetasjon, herunder døde trær og busker, skal vernes mot all skade og ødelegging»

Bålbrenning direkte hjemlet i verneforskriftens pkt 2.2a, men avgrenset til «Bruk av nedfalt virke og tørre kvister til bål, med unntak av tørrfuruer.»

Les mer: Verneforskrift for Øvre Pasvik nasjonalpark

Illustrasjonsbilde; uvettig bålbrenning, -skjermdump fra sosiale medier. Bildet har ikke sammenheng med omtalte sak og er antagelig ikke fra nasjonalparken.