Meny
Lukk
Foto: Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya
Nordkvaløya- Rebbenesøya landskapsvernområde ble vernet for å bevare et større sammenhengede kystområde som er representativt for kystkulturen i Troms og som innehar store naturfaglige verdier i form av viktige forekomster av sjøfugl og annet dyreliv, planteliv og kvartærgeologi. Området har spor av rike kulturtradisjoner helt fra steinalder og frem til i dag.