Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til verneområdestyret. Svarene er av generell art og ikke førende i forhold til behandling av eventuelle søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.


Kan jeg bygge på egen eiendom i verneområdet?
Oppføring av bygninger og annet som ender landskapet er ikke tillatt. Men du kan søke verneområdestyret om tillatelse til restaurering og oppføring av bygg. Om du får tillatelse vil variere med hvor og hva som skal bygges/restaureres. I utgangspunktet er det ønskelig å beholde og gjenoppbygge den bygningsmassen som eksisterer og som det ennå finnes spor av, f.eks. grunnmur.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?
Ja, det er tillatt å fly med drone i verneområdet. Landskapsvernområdet har ingen forbud mot lavtflyging eller bruk av modellfly o.l. men husk å sjekke de andre verneforskriftene før du flyr - det kan være strengere i naturreservatene. Vær oppmerksom på at du ikke kan ta bilde av folk uten at de har samtykket, og du trenger tillatelse fra andre myndigheter som f.eks luftfartstilsynet.

Er motorferdsel tillatt i landskapsvernområdet og naturreservatene?
Motorferdsel på land er forbudt. Men dette gjelder ikke på egen innmark og langs eksiterende veier. Dersom du ønsker å hente ved kan styret dispensere til dette etter søknad.
Start og landing med luftfartøy er også forbudt.

Er det båndtvang i landskapsvernområdet?
Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven og reindriftsloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i landskapsvernområdet. Har du hund, må du respektere båndtvangen mellom 1. april og 20. august.

Er fiske tillatt i landskapsvernområdet?
Havbruksvirksomhet er tillatt så lenge det ikke strider mot verneformålet i landskapsvernområdet. For Ytre Karlsøy marine verneområde gjelder lakse- og innlandsfiskeloven. All vegetasjon og bunnlevende dyreliv er beskyttet mot skade og ødeleggelse. Men vanlig friluftsliv og benyttelse av fjørasonen er tillatt.

Er det lov å jakte i de vernede områdene?
Ja, jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette. Jaktretten forvaltes av de ulike grunneierne/grunneierlagene.

Kan jeg drive jordbruk på egen eiendom?
Ja. Tidligere jordbruksarealer kan dyrkes opp uten søknad. nydyrking kan tillates etter søknad i områder hvor det ikke påvirker verneverdiene. Eksisterende gjerder kan vedlikeholdes.