Meny
Lukk

Møtedokument

Protokollar frå styremøta i Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Arbeidet i verneområdestyret er offentleg og skal vere tilgjengeleg for ålmenta. Protokoll frå alle møta vert lagt ut her. Dei er offentleg informasjon og dei kan delast og refererast i frå.

Det kan dukke opp saker som er unnateke offentleg innsyn, jamfør forvaltningslova og offentleglova. Dei vil i so fall verte handterte i tråd med desse lovene, og dei vert ikkje lagt ut her.

Møtedokumenta er sorterte på årstal. Dokument frå 2019 og eldre ligg i arkivet. Du velger årstal eller arkiv i menyen til venstre.