Meny
Lukk
Foto: Polarcamp

Formålet med vernet er å ta vare på et naturlandskap fra fjord til fjell med stor opplevelsesverdi. Området har store topografiske endringer over korte avstander, tydelige bergartskiller og rik vegetasjon. Det spesielle vassdraget Nattmoråga med fossefall i fjorden utgjør hovedelementet i landskapsvernet.

Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen og landskapet gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Å beskytte områder som er uberørt av tyngre tekniske inngrep er ett av hovedformålene med vernet. Alle inngrep i form av for eksempel anlegg knyttet til energiforsyning, veier, fritidsboliger og liknende, er mulige trusler mot verneverdiene. Vernet sikrer områdene mot store fysiske inngrep samtidig som det hindrer gradvis forringelse i form av mange mindre inngrep og tiltak som over tid vil gi stor samlet belastning.