Meny
Lukk
Formålet med vernet er å bevare et skogområde med sjelden og sårbar natur, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold i form av å være et større, variert og velavgrenset område med høystaudebjørkeskog med tilhørende flora og fauna og gamle furutrær. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Langvassdalen-Ruffedalen utgjør dalgryten rundt søndre del av Storvatnet i Gildeskål kommune. Området ligger ca. 10 km nordøst for Glomfjord i Meløy kommune. Området har form som en bred dalgryte oppdelt i tre mindre daler, som alle drenerer mot Storvatnet. Lengst øst ligger Langvassdalen. Denne er separert fra Fagerdalen i vest av en fjellrygg, og Fagerdalen er separert fra Ruffedalen i nordvest av en ny fjellrygg. Berggrunnen består i hovedsak av middels lettforvitrelig glimmerskifer og glimmergneis. Øst i Langvassdalen kommer det inn en bred stripe med kalkspatmarmor. Helt i nordøst består berggrunnen av den mørke dypbergarten dioritt.

Området har stor variasjon i vegetasjonstyper på grunn av store lokale variasjoner i klima, surhetsgrad og fuktighet. Området er i tillegg rimelig stor og meget godt arrondert og vil ivareta hele gradienter fra alpin sone og ned til Storvatnet. De viktigste naturfaglige kvalitetene ved området er forekomsten av gammel og grov furu, som i norsk målestokk er uvanlig, og forekomsten av relativt produktive nordboreale høystaudebjørkeskoger. Løvskogen har høy kontinuitet i grove trær og død ved, til dels med urskogpreg. Det er observert flere rødlistearter i området, innenfor artsgruppene sopp, planter og fugl.

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet for vernede områder. SNO fører tilsyn med verneforskrift og dispensasjoner, i tillegg til å drive med informasjon og veiledning. SNO gjennomfører også registrerings-, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. I tillegg til eget personell kjøper SNO tjenester av Statskog Fjelltjenesten i Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Fauske:
Stein Ove Johanessen
tlf: 916 22 009

mail: soj@statskog.no

Øvrige dokumenter

Informasjonsplakat - Langvassdalen Ruffedalen