Meny
Lukk
Formålet med Láhko nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster som er uten tyngre naturinngrep. Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på: - geologiske landskapsformasjoner herunder det største sammenhengende areal av alpin karst i Norge med tilhørende grotter - variasjonsbredden av naturtyper, med viktige lokaliteter av kalksjøer, herunder kransalgesjøer med et nasjonalt kjerneområde for kransalger – arter og genetisk mangfold, inkludert et svært rikt planteliv med en rekke truede og nær truede arter, herunder viktige utpostlokaliteter av de truede fjellplantene grønlandsstarr og nordlig tinderublom, samt de truede kransalgeartene kanadaglattkrans og gråkrans. Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelese av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Lahko nasjonalpark ble vernet 14.12.2012 og dekker et areal på ca. 188 km². Nasjonalparken ligger innenfor kommunene Meløy, Gildeskål og Beiarn oppe på Glomfjordfjellet og deler av Sundsfjordfjellet. Nasjonalparken grenser opp mot Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat og er er dermed en del av ett av de største verneområdekompleksene i Norge.

Nasjonalparken ble offisielt åpnet av tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell 10 august 2013.

Láhko er karstnasjonalparken. Karst er geologiske landskapsformasjoner dannet gjennom vannets oppløsning av kalkspatmarmor. Kalkspatmarmor er dominerende bergart i nasjonalparken og preger landskapet og floraen. Grotter, karstsprekker, karstgater, jordbruer og blinde daler finner vi over alt. Den kalkholdige berggrunnen gir grunnlag for en rik flora og interessant zoologi. Nasjonalparken har mange spesielle økosystemer, blant annet kalksjøer. Láhko ligger omkranset av store vannkraftmagasiner.

Statskog v/ Fjelltjenesten tilsynsmyndighet i Làhko nasjonalpark og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak samt andre generelle lover og regler som gjelder.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Fauske:
Stein Ove Johanessen, Eiaveien 5, 8208 Fauske
tlf: 916 22 009

mail: soj@statskog.no

Øvrige dokumenter

Årsrapport 2013

Årsrapport 2015

Sårbarhetsanalyse Làhko nasjonalpark Eco Fact Nord 2014

Kongelig resolusjon for Láhko nasjonalpark