Meny
Lukk
Foto: Inge Ingvaldsen
Formålet med vernet er å bevare et område som inneholder en bestemt type natur i form av en relativt lite påvirket forekomst av furuskog med dens typiske plante- og dyreliv, og som har betydelige forekomster av tørrgadd og læger. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse. Naturreservatet ansees som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri utvikling, blant annet ved at mengden gammel furu og død ved øker.

Lokaliteten ligger i Lønsdalen, øst for E6 og avgrenses mot vest av Lønselva, mot nord og nordøst av Viskisbekken og mot sør delvis av Dypenåga. Topografisk utgjør lokaliteten ei nordvestvendt liside med med markerte bekkedrag, myrer og dystrofe tjern. Berggrunnen består av prekambriske bergarter (grunnfjell) med granittisk- til tonealittisk gneis, migmatittisk gneis og øyegneis, stedvis med lag av amfibolitt. Området er viktig for reindrifta.

Verneinteressene er hovedsaklig knyttet til storvokst gammel furuskog. Langs elvene er det stedvis en flommarksone med vierarter, bjørk og gråor, og stedvis sump-bjørkeskog. Av vegetasjonstyper finnes forøvrig bærlyng-furuskoger med både blåbær-furuskog og ulike varianter av krekling-furuskog, røsslyng- blokkebær-furuskog, lav-furuskog, småbregne-bjørkeskog og bjørkeskog av krekling-blåbærtypen. Skogsamfunnene går flere steder helt opp mot lavalpin sone. Området har også partier med intermediære/fattige fastmatte-myrer. Nevnes bør også de kvartære løsmasseavsetninger som setter preg på landskapet og er en av hovedbegrunnelsene for opprettelsen av Saltfjellet landskapsvernområde som reservatet tidligere utgjorde en del av. Her anskueliggjøres på en sjeldent illustrativ måte hvordan løsmasseavsetningene er bearbeidet av isen og senere vannmassene fra avsmeltningen. Området regnes som enestående for tolkning og forståelse av innlandsisens avsmeltningsforløp.

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet for vernede områder. SNO fører tilsyn med verneforskrift og dispensasjoner, i tillegg til å drive med informasjon og veiledning. SNO gjennomfører også registrerings-, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. I tillegg til eget personell kjøper SNO tjenester av Statskog Fjelltjenesten i Dypen naturreservat.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Storjord:
Jim Tovås Kristensen
tlf: 934 23 318

mail: jim@statskog.no

Øvrige dokumenter

Informasjonsplakat