Meny
Lukk
Formålet med vernet er å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi som et helhetlig dalføre med et spesielt barskogområde med to granforekomster som er blant de nordligste i Europa, samt furuskog av urskogkarakter. Vernet skal sikre viktige referanseområder for dokumentasjon av endringer i skoggrensen og trelagssammensetning som følge av klimaendringer.

Naturreservatet ligger i nedre del av et større, veiløst dalføre sør og øst for Svartisen. Her ligger det to mer eller mindre adskilte, naturlige granforekomster som er blant de nordligste i Europa. Blakkådalen inngår arronderingsmessig naturlig inn i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Naturfaglige verdier:

I de bratte liene står det granskog som kan oppnå store dimensjoner og som stedvis er påvirket av snøras. Forholdet mellom gran- og furuskog er i forandring. Grana ser ut til å ekspandere på bekostning av furu. Furuskogen lengst nord i naturreservatet er ekte urskog, noe en sjelden finner i Norge.

Verneformål:

Formålet med vernet er å bevare et svært verneverdig og spesielt barskogområde med delvis ekte urskog. Naturreservatet har spesiell vitenskapelig interesse.

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet for vernede områder. SNO fører tilsyn med verneforskrift og dispensasjoner, i tillegg til å drive med informasjon og veiledning. SNO gjennomfører også registrerings-, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. I tillegg til eget personell kjøper SNO tjenester av Statskog Fjelltjenesten i Blakkådalen naturreservat.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Mo i Rana:
Kristian Sivertsen, Nordlandsveien 70, 8626 Mo i Rana
tlf: 988 42 329
mail: ksi@statskog.no

Øvrige dokumenter

Blakkådalen Informasjonsplakat