Meny
Lukk
Formålet med vernet er å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi som et helhetlig dalføre med et spesielt barskogområde med to granforekomster som er blant de nordligste i Europa, samt furuskog av urskogkarakter. Vernet skal sikre viktige referanseområder for dokumentasjon av endringer i skoggrensen og trelagssammensetning som følge av klimaendringer.

Naturreservatet ligger i nedre del av et større, veiløst dalføre sør og øst for Svartisen. Her ligger det to mer eller mindre adskilte, naturlige granforekomster som er blant de nordligste i Europa. Blakkådalen inngår arronderingsmessig naturlig inn i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Naturfaglige verdier:

I de bratte liene står det granskog som kan oppnå store dimensjoner og som stedvis er påvirket av snøras. Forholdet mellom gran- og furuskog er i forandring. Grana ser ut til å ekspandere på bekostning av furu. Furuskogen lengst nord i naturreservatet er ekte urskog, noe en sjelden finner i Norge.

Verneformål:

Formålet med vernet er å bevare et svært verneverdig og spesielt barskogområde med delvis ekte urskog. Naturreservatet har spesiell vitenskapelig interesse.

Statskog v/ Fjelltjenesten er tilsynsmyndighet i Blakkådalen naturreservat og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Mo i Rana:
Kristian Sivertsen, Nordlandsveien 70, 8626 Mo i Rana
tlf: 988 42 329
mail: kristian.sivertsen@statskog.no

Øvrige dokumenter

Blakkådalen Informasjonsplakat