Meny
Lukk

Besøksstrategi Junkerdal nasjonalpark ute på høring!

Besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark er nå ute på høring. Høringsfristen settes til 25. februar 2022. Besøksstrategien popper opp hvis du trykker på denne linken: Besoksstrategi Junkerdalnasjonalpark

Da har prosessen med ny besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark kommet så langt at den kan sendes ut på høring/offentlig ettersyn. Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtok at besøksstrategien kunne sendes til faglig godkjenning hos miljødirektoratet allerede i 2019. Miljødirektoratet gav en faglig godkjenning i juni 2020, og siden har det blitt gjort forsøk på å skrive besøksstrategien inn i den nye forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark uten at dette har lyktes helt. Forvaltningsplanarbeidet har trukket ut i tid, og derfor er det besluttet at besøksstrategien nå sendes ut på høring og offentlig ettersyn for å få arbeidet ferdigstilt. Etter høringen vil det utarbeides et nytt utkast som tar høyde for innspill og kommentarer fra publikum/høringsparter. Siste steg i prosessen vil være at Midtre Nordland nasjonalparkstyre vedtar å sende til besøksstrategien til «endelig godkjenning» hos miljødirektoratet. Etter dette starter arbeidet med å implementere alle strategier, tilrettelegging og tiltak som er foreslått i besøksstrategien.

Besøksstrategien er arbeidet frem av forvalter i samarbeid med en referansegruppe bestående av følgende lokale representanter: Lisa Maria Blind (Balvatnet reinbeitedistrikt), Harald Rundhaug (Statskog), Marianne Hoff (Saltdal kommune), Øyvind Nystabakk (Fauske kommune), Jon-Ole Kuhmunen (Luokta Mavas), Zdeno Dvorak (Forum for natur og friluftsliv), Magnhild Johansen (Forum for natur og friluftsliv), Ann Guro Hansen (Bonde og småbrukarlaget), Rutt Gustavsen (Bondelaget) og Bjørn Godal (Salten friluftsråd).

Dere ønskes velkommen til å gi innspill på vedlagte besøksstrategi. Høringsfristen settes til 25. februar 2022. Besoksstrategi Junkerdalnasjonalpark