Meny
Lukk

Droner

I verneområdene er det forbudt å fly med drone. Miljødirektoratet har definert drone som modellfly og verneforskriftene har forbud mot bruk av modellfly. Verneområdestyret kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller hvis det ikke er til skade for verneverdiene. Dette omfatter profesjonelle aktører i større nasjonale produksjoner, eller bruk av drone i beitenæring. Det kan også være aktuelt å søke om bruk av drone i forbindelse med redningstjenesters øvelser.

Skriftlig søknad om dispensasjon for bruk av drone sendes verneområdestyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost (produksjonsselskap)
• Evt. oppdragsgiver
• Formålet med flygingen/produksjonen
• Område det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Varighet og periode for flygingen.
• Antall perioder (hvis det skal gjøres flere opptak/flyginger gjennom sesongen må dette angis)

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: