Meny
Lukk
Foto: Kasper M. Beddari /@BeddariPhotography
Formålet med Lofotodden nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, arter og geologiske forekomster. Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på: a) et unikt og kystalpint landskap med svært stor landskaps- og naturhistorisk verdi b) representative og særegne økosystemer med variasjonsbredden i naturmangfold, herunder arter, bestander, naturtyper, geologi og økologiske prosesser c) genetiske særtrekk hos fjellplanter i ett av områdene i Norge som har vært isfritt lengst og hos oseaniske arter på nordgrensa av sitt utbredelsesområde d) viktige naturtyper som ur og rasmark, kalkrike kystfjell og sanddyner e) artsrike områder i naturtypene kulturmarkseng og boreal hei f) leveområde for flere trua arter, herunder krykkje, teist, toppskarv og beitemarkssopp g) verdifulle kulturminner h) et viktig referanseområde for å studere utvikling i naturen, spesielt knyttet til geologiske prosesser, klimaendring og betydning beite har for etablering av skog i nordlige områder med oseanisk klima. Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
Besøk nettsiden til Lofotodden nasjonalpark External link icon

Lofotodden nasjonalpark

Formålet med Lofotodden nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap uten tyngre naturinngrep, naturtyper, arter og geologiske forekomster. Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.