Meny
Lukk

Nå starter arbeidet med forvaltningsplan for Lofotodden

Lofotodden nasjonalparkstyret har vedtatt oppstart av arbeidet med forvaltningsplanen for Lofotodden nasjonalpark.

Turgåer tar seg en etterlengtet hvil med utsikt mot Kvalvika.

Etter forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark skal det utarbeides en forvaltningsplan for nasjonalparken.

Forvaltningsplanen er et viktig verktøy for den daglige forvaltingen av verneforskriften og skal bidra til å sikre forutsigbar forvaltning og likebehandling for rettighetshavere og brukere av nasjonalparken. Den skal trekke opp retningslinjer og konkretisere mål for forvaltningen slik at formålet med etableringen av vernet blir ivaretatt.

Forvaltningsplanen skal fungere som veileder for brukere av området, deriblant grunneiere, kommuner og frivillige organisasjoner. Den vil tydeliggjøre hva som er lov, hva som ikke er lov til å gjøre i verneområdet, og hva man kan få lov til ved å søke dispensasjon fra vernebestemmelsene. Forvaltningsplanen skal også bidra til å etablere gode rutiner for samarbeid og oppgavefordeling mellom ulike aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.

Forvaltningsplanen skal etter planen ferdigstilles høsten 2024.

Verneskilt med forbudsskilt ved Einangen, Bunesfjorden i Lofotodden nasjonalpark
Turgåere passerer verneskiltet på vei til Bunessanden. - Foto: NRK/ Benjamin Fredriksen

Involvering og organisering

Nasjonalparkstyret ønsker en bred involvering, slik at flest mulig som ønsker kan komme med innspill til forvaltningsplanen. Rådgivende utvalg og Administrativt kontaktutvalg blir brukt som referansegrupper. Kommunene er viktig aktører fordi det ofte er en sammenheng mellom det som skjer innenfor og utenfor verneområdene. Berørte kommuner er Flakstad og Moskenes kommuner.


Innspill

Dersom du innspill på dette tidspunktet, ønsker vi tilbakemelding på dette innen 31. mars 2023. Innspill kan være til følgende:

- Aktuelle problemstillinger knyttet til forvaltning av verneområdet, herunder besøksforvaltning, informasjon, skjøtsel og andre tiltak.

- Innspill til kunnskapsgrunnlaget.


Innspill kan sendes til Lofotodden nasjonalparkstyre på e-post sfnopost@statsforvalteren.no eller per post til Lofotodden nasjonalparkstyre/ Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Merk sendingen/e-posten med «innspill forvaltningsplan Lofotodden nasjonalpark» eller «ref. 2022/7309».

Les mer om prosessen i prosjektplanen for Forvaltningsplan for Lofotodden nasjonalpark under:

Prosjektplan - Forvaltningsplan for Lofotodden nasjonalpark
File icon PDF
§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: