Meny
Lukk

Arkeologisk utgravning av bosetningsområdet på Kvalvika

Norges arktiske universitetsmuseum – UiT starter opp med en arkeologisk utgravning av et bosetningsområde på Kvalvika datert til sen jernalder - tidlig middelalder. Arbeidet starter fra og med 30. august 2023.

En forhistorisk gård som forsvinner i havet

I 2019 fant turfolk gjenstander som tydet på at det hadde vært en bosetning på Kvalvika datert tilbake til sen jernalder - tidlig middelalder. Når arkeologer besøkte området året etter, kunne de konstatere at den rundt 1000 år gamle boplassen på det lille graskledte neset, kalt Rørholmen, var i ferd med å forsvinner i havet.

Etter årevis med erosjon og slitasje fra havet hadde Rørholmen blitt desimert til en sandhaug og en iøynefallende jordsøyle med gras på toppen. Det ble iverksatt en utgravning i 2021 for å sikre at mest mulig kunnskap om boplassen skulle sikres før den forsvant for godt.

Den karakteristiske jordsøylen ses til venstre i bildet. - Foto: Ole-Jakob Kvalshaug

Utgravningen avdekket inngangspartiet og deler av et hellelagt gulv i en bygning, og store mengder dyrebein. Det ble også funnet hårkam av gevir, spinnehjul av kleber, flere skår av store klebersteinskar, nagler av jern og en bronsekjele. Datert trekull viser at boplassen ble brukt i et relativt kort tidsrom i tidlig middelalder, i årene mellom 1040 og 1150 etter Kristus.

Hårkam av gevir funnet under utgravningen i 2021. - Foto: Anja Roth Niemi/ Norges arktiske universitetsmuseum – UiT Norges arktiske universitet

Samlet sett gjenspeiler funnene en gårdsbosetning, der husholdet nok omfattet både kvinner, barn og menn. Man har hatt geit, sau og kyr som har gått på beite i nærheten, og trolig drev man også åkerbruk. Havets ressurser har vært svært viktige, først og fremst i form av fisk, men også sjøfugl, sel og kval.

Utgravning i huset. Det steinlagte inngangspartiet ses i forkant. - Foto: Anja Roth Niemi/ Norges arktiske universitetsmuseum – UiT Norges arktiske universitet

Årets arkeologisk utgravning

I lys av funnenes karakter og kompleksitet var det ikke kapasitet til å foreta en fullstendig undersøkelse av boplassen i 2021. Utgravningen ble derfor avgrenset til områdene hvor kulturlagene var delvis erodert fram, og som ble vurdert til å være mest eksponert for nedbryting. Arkeologiene vurderte at det var behov for ytterligere undersøkelser, og det ble derfor søkt om en ny tillatelse til arkeologisk utgravning i 2022, med bakgrunn i at hele kulturminnet står i direkte fare for å snarlig gå tapt.

Tillatelse fra Lofotodden nasjonalparkstyret

Lofotodden nasjonalparkstyre gav i juni tillatelse til den arkeologiske utgravningen på Kvalvika. Tillatelsen omfatter selve utgravningen på Rørholmen, etablering av leirplass i utgravningsperioden, helikoptertransport av materiale og utstyr inn og ut av området, og bruk av drone til fotodokumentasjon av utgravningsområdene.

Planlagt oppstart er 30. august 2023 og arbeidet vil foregå fram til medio september. Materiale og utstyr blir transportert inn med helikopter 30. august med forbehold om at været tillater det.