Meny
Lukk

Det sittende styret takker for seg

Lofotodden nasjonalparkstyre hadde sitt siste ordinære styremøte for denne fireårsperioden, 30. November. Møtet ble lagt til Alexandra´s table på Leknes. Nydelig mat, god service og flotte julepyntede lokaler gav nasjonalparkstyret god forutsetning for et godt stykke arbeid på styremøtet.

Saker som var oppe til behandling var blant annet prioritering av tiltak som skal gjennomføres i 2024 og godkjenning av utkast til forvaltningsplan for Lofotodden nasjonalpark.

Styret har jobbet med mange viktige saker i sin fireårsperiode

Høyest på styrets prioriteringsliste har vært å få på plass et planverk for forvaltningen av den relativt nye nasjonalparken. Besøksstrategien, en plan for framtidig besøksforvaltning, ble ferdigstilt høsten 2022.

I 2023 startet styret arbeidet med forvaltningsplanen, et dokument som gir retningslinjer for hvordan verneforskriften og bestemmelsene skal forstås og brukes.

En styrket besøksforvaltning i Vest-Lofoten

Det er ingen tvil om at besøksforvaltning opptar mye av nasjonalparkstyrets og -forvalters tid. Vi har gjennomført flere tiltak for å kanalisere ferdsel og redusere belastningen på naturen. På Bunessanden ferdigstilte vi vårt første store stiprosjekt.

På innfallsportene har man jobbet for å styrke infrastrukturen for toalett- og avfallshåndtering i samarbeid med kommunene, og jobbet med informasjonstiltak. Vi er fortsatt ikke i mål, men har lagt et godt grunnlag for det påtroppende styret.

Gjennom prosjektet Sporløs Ferdsel har vi i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), sett på utfordringene med avfall i nasjonalparken og konsekvenser for helse og miljø. Her er det foreslått ulike løsninger som må prøves ut framover.

Vi har i samarbeid med Lofoten Avfallsselskap sørget for at flere av strendene i Lofotodden blir ryddet for marint avfall hvert år.

Styreleder Lillian Rasmussen synes det har vært et spennende verv

Jeg har vært så heldig å få følge prosessen fram mot opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark, og har satt stor pris på plassen i styret siden det kom i funksjon. Første periode var ikke så lang, da styreverv gis av Miljødirektoratet og følger kommunevalgperiodene. Første styret fikk blant annet oppgaven med å markere åpningen av parken i juni 2019, og samarbeidet god med Statsforvalteren da vi ikke hadde egen forvalter på plass før i juni 2019.

Det har vært spennende å lede nasjonalparkstyre. Vi er bare tre i styret, og derfor er det ekstra viktig med engasjement og interesse for å bidra fra alle tre. Jeg er takknemlig for at det har vært stor entusiasme, alle har satt seg godt inn i sakene før møtet, vi har hatt et godt samarbeid og det har vært vilje til å finne gode enstemmige beslutninger. Der har derfor vært en glede å få være styreleder.

Vi har også satt stor pris på gode saksframlegg først fra representanter fra Statsforvalter, og de siste 4 årene fra vår egen nasjonalparkforvalter.

Jeg benytter anledningen til å si takk på vegne av oss i sittende styre og ønsker det nye styret lykke til med jobben!

Fra den offisielle åpningen av Lofotodden nasjonalpark, 9. juni 2019. Bilde av Ola Elvestuen (tidligere Klima- og Miljøminister), Lillian Rasmussen (ordfører i Moskenes kommune) og Hans Fredrik Sørdal (tidligere ordfører i Flakstad kommune)
Styreleder Lillian sammen med tidligere styremedlem Hans Fredrik Sørdal og tidligere Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen under åpningen av Lofotodden nasjonalpark. - Foto: Miljødirektoratet/ Martin Fossum

Forvaltningsplan sendes til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet

Styret har godkjent førsteutkastet til forvaltningsplanen for Lofotodden nasjonalpark. Prosessen videre er at dokumentet sendes til en faglig godkjenning til Miljødirektoratet, før det blir sendt ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av våren 2024.

Emma sørensen er ansatt som nasjonalparkforvalter i en prosjektstilling, og skal sørge for videre framdriften med forvaltningsplanen i 2024.

Nytt nasjonalparkstyre konstitueres i 2024

Nasjonalparkstyret består av til sammen tre medlemmer, ett hver fra henholdsvis Flakstad kommune, Moskenes kommune og Nordland Fylkeskommune. Representanter til styret blir foreslått av de respektive kommunene/ fylkeskommunene, og så blir medlemmene oppnevnt av Miljødirektoratet. Vi regner med at nytt styre konstitueres innen februar eller mars i 2024.

Les innkalling og protokoll fra styremøtene her
External link icon