Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til nasjonalparkstyret. Svarene er av generell art og ikke førende for behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming i nasjonalparken, er det tillatt?

Det er ikke tillatt å fly drone i nasjonalparken uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner og lignende, kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder. Søknad sendes nasjonalparkstyret.

Vi driver med guidede fjellturer og ønsker å arrangere turer i nasjonalparken, er det tillatt?

Organisert ferdsel i nasjonalparken kan kreve særskilt tillatelse fra Lofotodden nasjonalpark. Alle aktører som tilbyr organisert ferdsel/ aktivitet i Lofotodden nasjonalpark oppfordres til å ta kontakt med nasjonalparkforvalter for en avklaring.

Se mer om retningslinjer for organisert ferdsel her: Organisert ferdsel og større arrangementer.

Er det lov å sykle i nasjonalparken?

Sykling på barmark er som hovedregel bare tillatt på veier og stier i nasjonalparken.

Det er et særskilt forbud mot sykling på to stier: (1) Fra Bunesfjorden til Bunes, og (2) fra Torsfjorden til Kvalvika. Se kart her: Lofotodden nasjonalpark - Stier med sykkelforbud

Bruk av elektrisk sykkel er ikke tillatt i nasjonalparken. Bruk av el-sykkel er å betrakte som motorisert ferdsel, og vil dermed kreve en dispensasjon fra forvaltningsmyndighet. Forbudet gjelder også selv om motoren på el-sykkelen ikke er i bruk.

Er det tillatt å lande med helikopter i nasjonalparken?

Nei, motorisert ferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter. Det betyr at det ikke er lov å fly lavere en 300 meter over bakken, da er det heller ikke tillatt å lande.

For særskilte formål kan nasjonalparkstyret gi dispensasjon, dette gjelder først og fremst for nyttetransport.

Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver er unntatt forbudet.

Kan jeg tenne bål i nasjonalparken?

I nasjonalparken gjelder de generelle bålbestemmelsene. Det vil si at du kan tenne bål i perioden 16. september til 14. april, og i perioden 15. april til 15. september der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Vegetasjon, døde busker og trær er vernet mot all skade og ødelegging, så vis hensyn når du velger bålplass og bruker trevirke til bålbrenning. Dersom du ønsker å fyre bål på en av våre hvite sandstrender, oppfordrer vi til å gjøre dette på sanden, slik at man ikke brenner hull på sårbar vegetasjon.

Er det båndtvang for hund i nasjonalparken?

Ja, det er samme regler for båndtvang inne i nasjonalparken som utenfor, med generell båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august. Båndtvangen reguleres av hundeloven. I Flakstad kommune er er det vedtatt kommunale båndvangbestemmelser for områder med bufe på beite. I disse områdene er båndtvangperioden fra og med 1. april til og med 15. november.

Er det lov å jakte i nasjonalparken?

Ja, jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette. Jaktretten forvaltes av grunneiere.

Er det lov å fiske i nasjonalparken?

Fiske som foregår i henhold til innlandsfiskeloven er tillatt. Det er grunneierne som forvalter fiskeressursene og bestemmer hvilke typer redskaper som er tillatt til fisking. Det er ikke tillatt å fiske på Ågvatnet pga. egne bestemmelser for fiske i vassdrag med anadrome laksefisk. Ny forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Kan jeg telte i nasjonalparken?

Ja, det kan du. Det er ingen særskilte restriksjoner på på telting i nasjonalparken. Men husk: du må være minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte, og du kan telte inntil 2 døgn på samme sted før du må finne en ny teltplass.

For Lofoten er det for øvrig vedtatt en friluftsforskrift med ferdselsrestriksjon og telteforbud på enkelte områder. Denne dekker ikke områder i Lofotodden nasjonalpark, men kan dekke tilgrensende områder. For mer info kan du klikke på følgende link: Turistkart for Lofoten