Meny
Lukk
Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et natur- og kulturlandskap i et dalføre med variert og særpreget skog-, fjell- og vassdragsnatur, som er lite berørt av tekniske inngrep og som skaper identitet for kvensk og samisk kultur. Videre er formålet: 1) Ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer 2) Ta vare på særpreget og vakker vassdragsnatur 3) Ta vare på særpreget flora og fauna 4) Ta vare på landskapselement og kulturminner som vitner om samisk reindrift og sjøsamisk og kvensk bruk av området. Allmennheten skal ha anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Et kulturlandskap med historier om samisk og kvensk naturbruk