Meny
Lukk

Organisert ferdsel og guidede turer

Organisert ferdsel/guidede turer i Fulufjellet nasjonalpark er søknadspliktig dersom det kan skade naturmiljøet. Det åpnes imidlertid opp for at en kan søke nasjonalparkstyret om dispensasjon.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost (arrangør/bedrift)
• Formål for turen
• Område og/eller trase det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges
• Antall deltagere
• Varighet på turen (dager)
• Tidsperiode for turene, hvis det søkes om å gjennomføre flere turer må antall turer i tidsperioden angis
• Erfaring fra tidligere organiserte turer/naturveiledning

Merk at tradisjonell turvirksomhet i regi av privatpersoner kan skje uten søknad. For mer informasjon, om definisjon av organisert ferdsel og hvilke tiltak/aktiviteter som vil kunne skade naturmiljøet og dermed er søknadspliktige, se den grå boksen nederst på siden.

Det er forskjell på hva som er tillatt av ferdsel i Fulufjellet nasjonalpark og i Fregn naturreservat. Det anbefales derfor å lese verneforskriftene nøye før en eventuelt legger ut på tur i verneområdene. Organisert ferdsel i Fregn naturreservat er for eksempel i utgangspunktet ikke søknadspliktig, men i henhold til verneforskriften § 3 pkt. 4 er det strenge restriksjoner: "Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt".

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker:

Bestemmelser om ferdsel, jf. verneforskriftens § 3 punkt 5 og Forvaltningsplanen for Fulufjellet nasjonalpark:

Organisert turvirksomhet til fots kan foregå så lenge ikke naturmiljøet blir skadelidende jf. verneforskriftens § 3 punkt 5.2. Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.

Organisert ferdsel er definert slik:

«Ferdsel der en (person, lag, skoleklasse, firma el. likn.) planlegger, koordinerer eller gjennomfører tur og det gjelder ferdsel med grupper av deltagere, en aktivitet som blir gjentatt, eller der aktiviteten er kunngjort eller markedsført på forhånd. Dette omfatter bla. utsetting av poster for turorientering, topptrim, jaktprøver, jaktguiding, idrettsarrangement, større teltleirer over tid, organisert trening i store grupper og klatring i større grupper med fjellfører."


I motsetning til det enkle og tradisjonelle friluftslivet medfører organisert ferdsel ofte et større antall mennesker på samme sted til samme tid. Det er ikke søkeplikt for organisert ferdsel til fots, forutsatt at denne ikke på noen måte skader naturmiljøet. I stor grad blir det opp til den enkelte «tiltakshavers» skjønn å vurdere om aktiviteten vil skade naturmiljøet. Med «til fots» i denne sammenhengen menes også skigåing.

Det er søknadsplikt for organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet. Det er i første rekke faren for uheldig markslitasje og forstyrrelser av dyrelivet som gjør at slike organiserte opplegg og store arrangementer er underlagt søknadsplikt. Bestemmelsen skal ikke tolkes som om det er et forbud mot slik aktivitet. Men bestemmelsen sikrer at forvaltningsmyndigheten får en oversikt over omfanget av ønsket og gjennomført aktivitet. Videre sikrer søknadsplikten muligheten for dialog mellom forvaltningsmyndighet og tiltakshaver. Forvaltningsmyndigheten kan dermed formidle informasjon om verneverdier, spesielt sårbare områder, tider på året osv. Søknadsplikt sikrer forvaltningsmyndigheten også mulighet til å styre aktivitet i tid og rom, likeledes mulighet for å begrense og om nødvendig nekte gjennomføring av arrangementer og organiserte opplegg med bakgrunn i mulige konflikter med verneverdiene.

Bestemmelsen forutsetter at en definerer hvilke type organiserte aktiviteter som kan skade naturmiljøet og som det dermed er søknadsplikt for. I teorien kan en tenke seg at Fulufjellet kan ønskes brukt til organiserte opplegg for følgende ferdselsformer og aktiviteter:

- Sykling

- Ridning

- Teltleirer

- Idrettsarrangementer/andre store arrangementer

- Hundekjøring

- Jaktprøver

- Kiting/skiseil

- Fjellklatring/juving

Alle disse ferdselsformene/aktivitetene vil i visse situasjoner og under visse forhold kunne skade naturmiljøet (slitasje, forstyrrelse mm) og dermed komme i konflikt med verneverdiene og verneformålet. Det synes derfor hensiktsmessig at det er søknadsplikt for planer om gjennomføring av organiserte opplegg for disse. Dette betyr imidlertid ikke at det er et forbud mot disse aktivitetene eller at det ikke vil kunne bli gitt dispensasjoner for slik bruk, jf. også det som er sagt ovenfor om denne problemstillingen. Mulighetene for å kunne styre aktivitetene i tid og rom, eksempelvis stille vilkår om at bruken begrenses til spesielle arealer/traseer og/eller til spesielle tidsperioder, gjør at en kan unngå at aktiviteten kommer i konflikt med verneverdiene. Forvaltningsmyndigheten er innstilt på i rimelig omfang å kunne gi tillatelse til konkrete planer for skånsomme organiserte opplegg. En forutsetter her at det knyttes vilkår til eventuelle dispensasjoner slik at en unngår at aktiviteten medfører unødig skade på naturmiljøet. For Fulufjellet synes hundekjøring, ridning og kiting/skiseiling å være de mest aktuelle aktivitetene med tanke på slike dispensasjoner.

Organisert ferdsel trenger ikke å komme i konflikt med naturmiljø, og gjeldende politikk signaliserer en positiv holdning til tiltak som kan unngå slike konflikter. Kvalifiserte guider kan for eksempel være med på å kanalisere ferdselen slik at en aktivitet ikke kommer i konflikt med naturverdier. De kan informere om naturverdiene og gjøre deltakerne bevisste på hvordan de bør ferdes i slike områder. Guider kan således bidra til å skåne områder som er særlig sårbare for forstyrrelse ved blant annet å lede ferdsel til områder som tåler mer. Det vil ikke være søknadsplikt for virksomheter som ønsker å tilby aktiviteter som guidede turer i nasjonalparken, men det er viktig at de som driver med slike aktiviteter er bevisste på å ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner i verneområdet.