Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til verneområdestyret. Svarene er av generell art slik at søknader må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Jeg har hytte i verneområdet og ønsker å kjøre snøscooter til hytta. Er det tillatt?

I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorisert ferdsel i de vernede områdene. Men verneområdestyret kan, etter søknad gi tillatelse til et begrenset antall turer for transport av varer til hytte. Søknad sendes ved bruk av dette skjemaet. Verneforskriftene åpner ikke for å gi dispensasjon for ren persontransport, f.eks. for tilsyn med hytte, snømåking ol.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?

Det er ikke forbud mot drone i landskapsvernområdet, men i naturreservatene med dyrelivsfreding er dette forbudt. Det gjelder naturreservatene Viglåa, Djuptjønna, Litlrien og Tjerråøyan.

Vi driver med guidede fjellturer og ønsker å arrangere turer i verneområdene, er det tillatt?

Organiserte turer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Ta derfor kontakt med forvaltningen for å avklare om din virksomhet trenger tillatelse.

Er det båndtvang i landskapsvernområdet?

Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven og reindriftsloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i landskapsvernområdet.

Er det lov å sykle i verneområdene?

Ja, men bare på godkjente traseer i landskapsvernområdet. Disse finnes på kart i forvaltningsplanen.

Vi ønsker å arrangere turer med hest i verneområdene (riding og kløyving)

Organisert bruk av hest er tillatt på merkede stier som er godkjent for slik bruk.

Jeg har hytte i området. Kan jeg bruke ATV på barmark til transport av varer og materialer?

Barmarkskjøring til private hytter er i utgangspunktet forbudt. Verneforskriftene åpner for å gi dispensasjon langs bestemte veger og kjørespor som er definert i forvaltningsplanen. Det må søkes til forvaltningsmyndigheten jf. verneforskriften og kommunen jf. motorferdselloven.

Er det tillatt å lande med helikopter i verneområdene?

Nei, motorferdsel er forbudt til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy.

For særskilte formål kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon, dette gjelder for nyttetransport. Det er ikke åpning for å gi dispensasjon for bruk av helikopter for friluftsliv (vandring, jakt, fiske m.m.)

Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver er unntatt forbudet.

Er det lov å jakte i de vernede områdene?

Ja, jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette.

Er det lov å fiske med garn eller oter i verneområdene?

Fiske som foregår i henhold til innlandsfiskeloven er tillatt. Det er grunneierne som forvalter fiskeressursene og bestemmer hvilke typer redskaper som er tillatt til fisking. I naturreservatene Litjrien, Tjerråøyan og Djuptjønna, er det ikke lov å fiske med garn i perioden 1.mai til 15.august.