Meny
Lukk
Formålet er å bevare et stort og meget variert myrkompleks og omkringliggende hei- og skogsamfunn som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området har stor landskapsmessig betydning, det har stort artsmangfold, et rikt fugleliv og til dels svært rik og særpreget vegetasjon og flora, herunder flere plantegeografisk interessante arter, og med forekomst av palsmyr.