Meny
Lukk
Foto: Mari Melbø Rødstøl
Formålet med opprettinga av Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde er å ta vare på eit særprega og vakkert natur- og kulturlandskap. Sentralt i vernet er omsynet til villreinen. Andre viktige interesser er dei rike lauvskogliene langs Tafjorden samt geologiske førekomstar og landskapsformer. Etter verneformålet skal ålmenta ha tilgang til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.