Meny
Lukk
Foto: Kristine Sørlie
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område med gamal urskogprega furuskog med førekomst av fleire sjeldne og sårbare sopp- og lavartar, bl.a. gode bestand av ulvelav. Vidare er føremålet med naturreservatet å ta vare på eit område med særleg verdi for biologisk mangfald i form av naturtypar, økosystem, plante- og dyreartar og naturlege økologiske prosessar. I naturreservatet er det ein god del svært gamal furu og det er ein god kontinuitet i gamle furutre. Førekomsten av sjeldne og sårbare sopp- og lavartar er knytt både til levande og daudt virke av furu. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.