Meny
Lukk
Formålet med vernet er å bevare et område med sjelden og sårbar natur, samt bevare ei bekkekløft med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har særlig betydning for biologisk mangfold med høyt innslag av biologisk gamle trær og en godt utviklet bærlyngfuruskoglokalitet ved elvesvingen i nord. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.