Meny
Lukk
Foto: Carl
Ta vare på et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde, bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster, og kulturminner, sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen, sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem, bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland. Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området brukes til reindrift.