Meny
Lukk

Søknader

Søknad om tillatelser i Jomfruland nasjonalpark

Innenfor nasjonalparken er det enkelte forbud mot og begrensninger på aktiviteter. Forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark redegjør for de sentrale momentene. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål verneverdiene ikke forringes eller av hensyn til sikkerhet og øvrige samfunnsinteresser. Søknad om tillatelse til slike tiltak må sendes direkte til postmottaket til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Merk posten med «Jomfruland Nasjonalparkstyre»

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Postboks 2076,
3103 TØNSBERG

Søknad kan også sendes elektronisk på epost: sfvtpost@statsforvalteren.no

Formålet med Jomfruland nasjonalpark er å ta vare på et større naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i sjø og på land med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet er videre å ta vare på:

a.Naturtyper på sjøbunnen som tareskog, ålegrasenger, bløtbunn og skjellsand, herunder gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr, som har betydning for økosystemet og økosystemtjenester både i og utenfor nasjonalparken

b.Naturtyper på land som kystnære sandmarker, dyner, strandenger og edellauvskog

c.Kystlandskapet på land og i sjø, herunder områder med rullestein og strandvoller

d.Kulturminner på land og i sjø

e.Vitenskapelige referanseområder.

I sone A er det et spesielt formål å bevare naturtyper som skogshagemarker, naturbeitemarker, slåtteenger, strandenger og lauvingstrær, jf. kart som følger av § 2.

I sone B er det et spesielt formål å ta vare på sjøfugl og deres hekkeplasser jf. kart som følger av § 2.

Allmennheten skal gis anledning til opplevelse i naturen gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.