Meny
Lukk

Forskningsprosjekter

I Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde gjennomføres det flere forskningsprosjekter. Mange av prosjektene medfører installasjoner i terrenget. I verneområdene er det et forbud mot å plassere faste eller midlertidige installasjoner. Nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon fra forbudet mot installasjoner i særskilte tilfeller hvis det ikke er til skade for verneverdiene. For å få oversikt over forskningsaktivitet, sikre merking av prosjekter, sikre opprydding etter at prosjektet er gjennomført, vil de fleste forskningsprosjekter kreve en dispensasjon fra nasjonalparkstyret.

Ta gjerne kontakt med nasjonalparkforvalter om du har spørsmål til søknad og gjennomføring av forskningsprosjektet.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost.
• Formål med forskningsprosjektet.
• Type installasjon som skal plasseres i terrenget.
• Område det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Tidsperiode for forskningsprosjektet.