Meny
Lukk

Drone

I Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernområde er det forbudt å fly med drone. Miljødirektoratet har definert drone som modellfly og verneforskriftene har forbud mot bruk av modellfly. Nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon fra forbudet i særskilte tilfeller hvis det ikke er til skade for verneverdiene.

Skriftlig søknad om dispensasjon for bruk av drone sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost-adresse
• Evt. oppdragsgiver
• Formålet med flygingen/produksjonen
• Område det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges.
• Varighet og periode for flygingen.
• Antall perioder (hvis det skal gjøres flere opptak/flyginger gjennom sesongen må dette angis)