Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Hvordan kan vi sammen bidra til en god og fornuftig forvaltning av verneverdiene slik at vernet blir en styrke og et fortrinn for bygdesamfunnet rundt Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat?


I og rundt Fulufjellet og Fregn er det mange ulike interesser og parter som skal gis anledning til å engasjere seg og bidra positivt i verneområdeforvaltninga. Dette er særlig viktig med tanke på at forvaltningsmodellen skal gi et lokalt perspektiv og større lokal innflytelse i forvaltninga.

Det rådgivende utvalget er et rådgivende organ for nasjonalparkstyret og skal sikre involvering av ulike interesser i verneområdet. Det rådgivende utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men kan uttale seg om overordnede strategier og spesielle forhold.

I følge nasjonalparkstyrets vedtekter, pkt. 9, skal styret oppnevne et rådgivende utvalg (RU). Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, andre berørte offentlige organer som for eksempel fjellstyrer, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst et årlig dialogmøte med RU.

Under styremøtet 04.04.2022, sak 16/2022, vedtok styret følgende mandat for RU:

Formål og retningslinjer for faglig rådgivende utvalg
External link icon

Følgende interessegrupper og organisasjoner er medlemmer i rådgivende utvalg:


Interessegruppe / Organisasjon
Forum for natur og friluftsliv (FNF-Innlandet)
Fregn Turlag

Trysil - Birdlife Norge

Ljørdalen Jakt- og fiskeforening
Fulufjellet AS
Norske Parker
Statskog SF
Ljørdalen Utmarkslag
Ljørdalen Grendeutvalg
Villa Fregn