Meny
Lukk

Prøveboring ved Hessjøgruva innenfor Forollhogna nasjonalpark

Nasjonalparksyret for Forollhogna behandlet den 04. september 2023 søknad om utsettelse av prøveboring ved Hessjøgruva til 2024. Et enstemmig nasjonalparkstyret ga tillatelse til Capella Minerals AS for prøveboring ved Hessjøgruva i Holtålen kommune og nødvendig bruk av motorisert kjøretøy tilknyttet virksomheten.

For fullstendig vedtak og saksprotokoll for saken, se Miljøvedtaksregistret her.

Nasjonalparkstyret vil understreke at det er gjort vedtak om forhold som angår prøveboring, og at dette er hjemlet i verneforskriftens §3 pkt. 1.3 bokstav f. hvor forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til prøveboring og etablering av nødvendige luftesjakter i forbindelse med underjordisk drift av mineralforekomster med uttakssted utenfor verneområdet.

Kongelig resolusjon
I enkelte saker kan føringer gitt i kongelig resolusjon ha betydning for avgjørelser fattet av vernemyndighet. I denne sammenheng vises det til kongelig resolusjon av 21.12.2001 om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører. I forbindelse med opprettelsen vernet av Forollhogna nasjonalpark er prøveboring hjemlet i verneforskriftens § 3, punkt 1.3, bokstav f.

Hva er kongelig resolusjon?
En kongelig resolusjon er saksdokumentet til en sak som avgjøres i Kongen i statsråd. Til alle kongelige resolusjoner er det fastsatt enkelte formkrav. Innholdet i en kongelig resolusjon vil imidlertid variere avhengig av sakstypen. En kongelig resolusjon skal utgjøre et riktig og fullstendig avgjørelsesgrunnlag for avgjørelsen som skal fattes.