Meny
Lukk
Foto: Astrid Bakke Haavik
Formålet med vernet er å ta vare på eit stort og tilnærma urørt naturområde som sikrar heilskapen og variasjonen i naturen frå låglandet til høgareliggande område med fjell og bre, å ta vare på verdfull vassdragsnatur, å sikre det biologiske mangfaldet med økosystem, artar og bestandar, å sikre viktige geologiske førekomstar, og å sikre verdfulle kulturminne.