Meny
Lukk

Styremøte 27. mars 2023, kl 0900 - Protokoll utlagt

Saksdokumenter for styremøtet den 27. mars 2023 finner du her...

Saklista


ST 1/2023
Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, valg av et medlem til å godkjenne protokollen

ST 2/2023
Sak - Saker til orientering - Dovrefjell nasjonalparkstyre - møte 27.03.2023

1 Forslag til utvidet vern i Drivdalen LVO og Knutshø LVO
2 Villreinfangsten på verdensarvlista
3 Virksomheten til Statens naturoppsyn Dovrefjell
4 Informasjonsrådgiverstilling og vegen videre
5 Forvaltningsplan og tiltaksplanarbeid
6 Brukerundersøkelsen
7 Kongsvoll startpunkt
8 Studietur i juni til Åndalsnes – Norsk Tindesenter

ST 3/2023
Referatsaker

ST 4/2023
Delegerte vedtak

Saker til behandling

ST 5/2023
Dispensasjon - Knutshø LVO - restaurering og tilbygg til seterstue - Folldal - gbnr. 230/1/193 - Gløta - restaurering og tilbygg til seterstue

ST 6/2023
Dispensasjon - Knutshø LVO - Folldal 130/6 - nedtaking og gjenoppsetting av måsåhus Lonadalen

ST 7/2023
Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - flerårig - fuglehundprøver - Fuglehundklubbenes Forbund

ST 8/2023
Åmotan-Grøvudalen LVO - Pålegg og varsel om dagmulkt - riving av eksisterende og oppsetting av ny gjeterbu gbnr 40/135 Reinåbua - riving ikke gjennomført

ST 9/2023
Fordeling av tildelte midler fra Miljødirektoratet 2023

ST 10/2023
Delegering til arbeidsutvalg - Sandgrovbotn- Mardalsbotn BVO - lokalisering av hensettingsplasser langs anleggsvegen og ny løe på Knutshovdsætra i Knutshø LVO