Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til nasjonalparkstyret. Svarene er av generell art og ikke førende ift. behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Jeg har hytte i verneområdet og ønsker å kjøre snøscooter til hytta. Er det tillatt?

I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorisert ferdsel i de vernede områdene. Men nasjonalparkstyret kan, etter søknad gi tillatelse til et begrenset antall turer for transport av varer til hytte. Verneforskriftene åpner ikke for å gi dispensasjon for ren persontransport, f.eks. for tilsyn med hytte, snømåking ol.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?

I verneforskriften til nasjonalparken er ikke droneflyging spesifikt nevnt. Da verneforskriften ble skrevet var ikke droner et relevant tema som ble omhandlet. Det kan derfor brukes droner i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret ønsker å opprettholde de besøkenes opplevelse av stillhet og villmark. I tillegg så er det viktig å ikke forstyrre dyrelivet i nasjonalparken. Det er derfor ikke ønskelig med utstrakt bruk av droner i nasjonalparken og nasjonalparkstyret anmoder de som ønsker å bruke drone i nasjonalparken om å ta kontakt slik at vi kan veilede og eventuelt skjerme enkelte perioder eller områder.

Vi driver med guidede fjellturer og ønsker å arrangere turer i nasjonalparken, er det tillatt?

Det avhenger av når på året turen skal gjennomføres. Organiserte/guidete turer til fots eller på ski i perioden f.o.m. 1. august t.o.m. 28./29. februar trenger ikke tillatelse. Men turer i perioden 1. mars t.o.m. 31. juli foregår i hekke- og yngletiden for en rekke sårbare arter, derfor er det ikke tillatt med organiserte turer i dette tidsrommet. Det kan søkes dispensasjon fra forbudet.

Er det båndtvang i nasjonalparken?

Ja, det er samme regler for båndtvang inne i nasjonalparken som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven og reindriftsloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i nasjonalparken.

Er det lov å sykle i verneområdene?

Nei, det er ikke tillatt å bruke sykkel i nasjonalparken eller landskapsvernområdet.

Vi ønsker å arrangere turer med hest i nasjonalparken (riding og kløyving)

Organisert bruk av hest er ikke tillatt.

Jeg har hytte i området. Kan jeg bruke ATV på barmark til transport av varer og materialer?

Barmarkskjøring til private hytter er ikke tillatt. Verneforskriftene åpner heller ikke for å gi dispensasjon for dette.

Er det tillatt å lande med helikopter i verneområdene? Vurderer å leie helikopterskyss for årets Ånderdalen tur

Nei, motorisert ferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter. Det betyr at det ikke er lov å fly lavere en 300 meter over bakken, da er det heller ikke tillatt å lande.

For særskilte formål kan nasjonalparkstyret gi dispensasjon, dette gjelder for nyttetransport. Det er ikke åpning for å gi dispensasjon for bruk av helikopter for friluftsliv (vandring, jakt, fiske mm)

Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver er unntatt forbudet.

Er det lov å jakte i nasjonalparken?

Ja, jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette. Jaktretten forvaltes av Statskog som selger jaktkort.

Er det lov å fiske med garn eller oter i nasjonalparken?

Fiske som foregår i henhold til innlandsfiskeloven er tillatt. Det er grunneierne som forvalter fiskeressursene og bestemmer hvilke typer redskaper som er tillatt til fisking.