Villrein Foto: Jan StokstadVillrein Foto: Jan StokstadSterringen i Finndalen Foto: Kristine SørlieTrollveggen Foto: Øyvind LerenMot Gråhø Foto: Kjell StålevikPerlemorsommerfugl Foto: Kjell StålevikFjellsmelle Foto: Kjell StålevikFjellrype Foto: Kjell Stålevik Foto: Kjell StålevikUlvelav Foto: Kristine Sørlie Foto: Kjell StålevikLangfjelldalen Foto: Vegard LødøenFangstgrop med bægarmar Foto: Per Jordhøy

Reinheimen

- villmark med veidemannsspor

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. I vest finn du eit dramatisk landskap - austover vert terrenget slakare med vidder og rolege flyer.

Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.

Galleri Reinheimen  Nyhende

Nasjonalparkforvaltar for Reinheimen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har lyst ut ny stilling som nasjonalparksforvaltar for Reinheimen, med kontorstad i Norsk Tindesenter på Åndalsnes. Den som vert tilstett vil samarbeide tett med nasjonalparkforvaltaren for Reinheimen, på forvaltningsknutepunktet i Lom. Stillingsannonsa kan du lese her: Nasjonalparkforvaltar for Reinheimen

(Publisert:26.09.2016 Sist endret:28.09.2016)
Les mer

Styremøte på Juvet landskapshotell 19.09.2016

Elva Valldøla ved Langdalen i Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde.

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde møte 19.september på Juvet Landskapshotell i Norddal kommune. Før styremøte vart det gjennomført synfaringar i Isterdalen og i Trollstigen landskapsvernområde.  Innkalling med sakliste og protokoll frå møtet finn du som pdf-dokument under, ved å klikke på les meir.

(Publisert:15.09.2016 Sist endret:22.09.2016)
Les mer

Lokalisering av ny forvaltar til Norsk Tindesenter

Norsk Tindesenter

Miljødirektoratet har i brev 24.08.16 vedteke at den nye nasjonalparkforvaltaren til Reinheimen skal ha sin kontorplassering på Norsk Tindesenter i Åndalsnes. Fylkesmannen i Møre og Romsdal vert arbeidsgjevar til den nye forvaltaren. Det vert nå 2 nasjonalparkforvaltarar i sekretariatet til nasjonalparkstyret for Reinheimen, og både den faglege og administrative ressursen ...

(Publisert:06.09.2016)
Les mer

Villreinjakt 2016

Foto: Kjell Stålevik20.august startar villreinjakt i Reinheimen og Breheimen villreinområde. Jakttida i 2016 er utvida med 4 dagar, varer frå og med 20. august, til og med 14. september. I Reinheimen er det gjeve tilsaman 725 fellingsløyver, og det er forventa at ca. 500 dyr vert felt.Du finn meir informasjon om villreinjakta 2016 på nettsidene til Reinheimen og Breheimen ...

(Publisert:17.08.2016 Sist endret:24.08.2016)
Les mer

Styremøte på Billingen seterpensjonat 27.06.16

Billingen 27.06.16, Nasjonalparkstyret for Reinheimen på utleggsbrua over elva Tora.

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte styremøte på Billingen seterpensjonat 27.juni. Innkalling med sakliste og godkjent saksprotokoll frå styremøtet, finn du som pdf-dokument under, ved å klikke på les meir.Billingen er ein viktig innfallsport til nasjonalparken, og eit av åpningsarrangementa for Reinheimen nasjonalpark vart lagt hit i ...

(Publisert:30.06.2016 Sist endret:01.07.2016)
Les mer

Fordeling av tiltaksmidlar i Reinheimen 2016

Synfaring på Billingen 27.mai. Frå venstre: Kristine Sørlie, Geirr Vetti, Arnstein Fjerdingren, Per Olav Haugen

Nasjonalparkstyret for Reinheimen fekk tildelt kr 900.000,- til tiltak i verneområdet for 2016. Nasjonalparkstyret prioriterte tiltak og fordelte midlane for gjennomføring i 2016, i telefonmøte 23.05.16. Protokollen frå telefonmøte finn du som pdf nederst på sida, under les meir.

(Publisert:15.06.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv