Kart


Vernekart

Hestbrepiggane og Lundadalen

  Vernekartet er ein del av verneforskrifta, og vert fastsett gjennom vernevedtaket. Vernekartet er m.a. grunnlaget for merking av vernegrensa etter vernevedtaket.

Temakart verneprosess/KU

Mot Tundradalen og kyrkjene

  Verneprosessen for Breheimen følgde konsekvensutgreiingsforskrifta i Plan og bygningslova. Det vart derfor utarbeida fleire fagrapportar av ulike fagmiljø. Mykje av registeringane og dei faglege vurderingar er samla i ulike temakart. Bakgrunn og meir detaljar finn ein i sjølve rapportane. Berggrunn Breheimen Bygningar, stiar og vegar Breheimen Inngrepsstatus Breheimen Inngrepsfri ...