Meny
Lukk
Foto: Haakon Braathu Haaverstad
Formålet med vernet er å bevare en viktig hekkeholme for sjøfugl, samt tilgrensende sjøområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv.

Teineholmen er en av de aller viktigste hekkeholmene for sjøfugl langs denne delen av Østfoldkysten. Dominerende hekkearter er fiskemåke (nær truet – NT - på Norsk rødliste for arter 2015) og hettemåke (sårbar VU), der tallene i enkelte år kan nå opp i over 100 par av hver art. Dessuten er makrellterne (sterkt truet EN) nå en meget fåtallig hekkefugl her. De tre artene har gått sterkt tilbake bl.a. i Oslofjorden. Forekomsten av spesielt hettemåke i området kan variere mye i antall mellom ulike år, da kolonien ambulerer mellom holmer i Kurefjorden og Teineholmen.