Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til forvaltningsstyret. Svarene er generelle og ikke førende for behandling av søknader.

Kan jeg få tillatelse til å kjøre snøscooter til hytte/seter i verneområdet?
I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorisert ferdsel i verneområdet, men forvaltningsstyret kan, etter søknad, gi tillatelse til et begrenset antall turer for nødvendig transport til hytter og husvære. Verneforskriften åpner ikke for å gi dispensasjon for ren persontransport.

Er det lov å jakte og fiske i verneområdet?
Jakt og fiske er tillatt etter bestemmelsene i viltloven og lakse-og innlandsfiskeloven, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette. Kommuner og grunneiere leier ut småviltjakt til interesserte, og fiskekort kan kjøpes ved flere av innfartsveiene til området eller på www.inatur.no.

Er det båndtvang i verneområdet?
Det er samme regler for båndtvang i verneområdet som utenfor. Det er generell båndtvang i tiden 1. april til 20. august, men noen kommuner har utvidet båndtvang av hensyn til bufe og friluftsinteresser. Lokale forskrifter om hundehold finner du her: Sigdal, Rollag, Nore og Uvdal

Er det lov å sykle i verneområdet?
Bruk av sykkel er kun tillatt på registrerte bilveger og traseer som er definert i forvaltningsplanen.

Bruk av el-sykkel regnes som motorisert ferdsel i verneområdene. Innenfor Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er bruk av el-sykkel kun tillatt på bilveger som er åpne for motorisert ferdsel. Det er ikke tillatt å bruke el-sykkel i terrenget eller på stier i verneområdet.

Er det tillatt å bruke drone i verneområdet?

I nyere verneforskrifter er det for nasjonalparker og naturreservater tatt inn et uttrykkelig forbud mot bruk av droner. Det er ikke forbud mot bruk av drone i Trillemarka-Rollagsfjell, men de generelle aktsomhetsreglene i verneforskriften presiserer at dyreliv og sårbare hekkelokaliteter er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Dronen skal til enhver tid være godt synlig og tas ned hvis det observeres rovfugl i området. Bruk av droner er regulert gjennom egne forskrifter om luftfartøy som ikke har fører om bord, nærmere informasjon på Luftfartstilsynets hjemmesider.

Er det lov å arrangere guidede turer i verneområdet?
Det er ikke forbud mot organisert ferdsel eller turvirksomhet i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, men det er i verneforskriften satt en grense på 40 deltakere på turer og arrangementer. Turer med over 40 deltakere er derfor søknadspliktig.