Meny
Lukk

Stegvis erosjonssikring i Mistra

Mistra er verna vassdrag og ligger innenfor Sølen landskapsvernområde. Erosjonsprosesser er naturlig i vassdrag og jf. de nasjonale målene for verna vassdrag så skal det unngås inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Sølen verneområdestyre har gitt dispensasjon til stegvis tilnærming for å dempe erosjonen langs elvekanten i Mistra i Misterdalen. Les mer her :

Verneområdestyret har hatt dialog med NVE og NGI i saken og NGI har blant annet utarbeidet en rapport med anbefalinger om hvordan erosjonssikring kan utføres. Det anbefales å utarbeide en stegvis tilnærming ved å legge store steiner nederst i skråningen i et forsøk på å styre vannstrømmen bort fra det erosjonsutsatte området, legge ut noen mindre buner langs elvekanten og gjøre et forsøk på revegetering i skråningen for å forhindre mer overflateerosjon. For å analysere effekten av tiltaket så har NGI laserskannet området (terrenginnmåling) før erosjonssikring og det vil bli gjennomført ny måling i etterkant for å se hvordan tiltaket fungerer. Det har vært viktig i vurderingen i denne saken å finne en løsning som på best mulig måte ivaretar naturverdiene i området og sikrer verdifullt kulturmiljø ved skånsomme og naturbaserte tiltak. Under arbeidet vil det også bli ledet vann inn i to sideløp for å avlaste hovedløpet. Vi er inne i naturrestaureringens tiår og erfaringer fra dette arbeidet vil gi nyttig kunnskap framover.

Saksutredningen og vedtak i saken finner dere under menypunktet "Styret" - "Møtedokumenter" - "13.06.23 - 27.06.23"