Meny
Lukk
Foto: Oddrun Skjemstad
Formålet med fredningen er å bevare et område med ulike livsmiljø for planter og dyr. Området har en rikt utformet strandengvegetasjon sammen med rik løvskog. Holmene har stor betydning som hekkeområde for sjøfugl i indre fjordstrøk i Troms, mens fjæreområdene er en viktig trekklokalitet for våtmarksfugl.