Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til verneområdestyret. Svarene er av generell art og ikke førende ift. behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Jeg har hytte i verneområdet og ønsker å kjøre snøscooter til hytta. Er det tillatt?

I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorisert ferdsel i de vernede områdene. Men verneområdestyret kan, etter søknad gi tillatelse til et begrenset antall turer for transport av varer og utstyr til hytte. Begrunnet søknad sendes på e-post til lyngsalpan@statsforvalteren.no Søker må også legge ved kart med inntegnet kjøretrasé.

Verneforskriftene åpner ikke for å gi dispensasjon for ren persontransport, f.eks. for tilsyn med hytte, snømåking ol.


Jeg har vedskog i landskapsvernområde. Har jeg lov å hogge den, og kan jeg bruke snøscooter for å frakte ved?

Du kan hogge ved til eget bruk uten å søke om dispensasjon. Du er også tillatt med nødvendig motorferdsel på vinterføre i forbindelse med frakting av ved eller hogstvirke. Det må imidlertid sendes søknad til kommunen dersom det ikke er frakt av ved fra egen eiendom til fast bopel.


Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?

Det er ikke tillatt å fly drone i verneområdene uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner, ettersyn av beitedyr ol. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder. Søknad sendes verneområdestyret.


Vi driver med guidede fjellturer og ønsker å arrangere turer i verneområdene, er det tillatt?

Organiserte turer som ikke skader verneformålet er ikke søknadspliktig i landskapsvernområdet.


Er det båndtvang i landskapsvernområdet?

Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven og reindriftsloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i landskapsvernområdet.

Har du hund, må du respektere båndtvangen mellom 1. april og 20. august. I noen kommuner er dette utvidet med lokale forskrifter. I Lyngsalpan har Lyngen kommune utvidet båndtvang til og med 15. oktober og Balsfjord kommune har utvidet båndtvang ut oktober.


Er det lov å sykle i verneområdene?

Sykling er en del av allemannsretten og reguleres ikke av verneforskriften for Lyngsalpan. Du kan sykle etter veier og stier i lavlandet og overalt i høyfjellet. EL-sykkel regnes imidlertid som motorferdsel og er ikke tillatt i verneområder.Vi ønsker å arrangere turer med hest i verneområdene (riding og kløyving)

Organisert bruk av hest er i likhet med annen organisert ferdsel tillatt dersom det ikke skader verneformålet.


Jeg har hytte i området. Kan jeg bruke ATV på barmark til transport av varer og materialer?

Barmarkskjøring til private hytter er ikke tillatt. Verneforskriftene åpner heller ikke for å gi dispensasjon for dette.


Er det tillatt å lande med helikopter i verneområdene?

Nei, motorisert ferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter. Det betyr at det ikke er lov å fly lavere en 300 meter over bakken, da er det heller ikke tillatt å lande.

For særskilte formål kan verneområdestyret gi dispensasjon, dette gjelder for nyttetransport. Det er ikke åpning for å gi dispensasjon for bruk av helikopter for friluftsliv (vandring, jakt, fiske mm)

Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver er unntatt forbudet.


Er det lov å jakte i de vernede områdene?

Ja, jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette. Jaktretten forvaltes av de ulike grunneierne/grunneierlagene.


Er det lov å fiske med garn eller oter i verneområdene?

Fiske som foregår i henhold til innlandsfiskeloven er tillatt. Det er grunneierne som forvalter fiskeressursene og bestemmer hvilke typer redskaper som er tillatt for fisking