Meny
Lukk

Høring - Plan for skilt og innfallsporter - Fulufjellet nasjonalpark

Et utkast til plan for skilt og innfallsporter i tilknytning til Fulufjellet nasjonalpark er nå lagt ut på høring.

Høringsdokumentene kan du finne ved å klikke deg inn på lenka under bildet.

Plan for skilt og innfallsporter
External link icon

Høringsfrist er satt til 5. april 2023. Vi vil gjerne ha dine innspill!

Innspill eller kommentarer til planutkastet stiles til Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og sendes pr. epost til sfinpost@statsforvalteren.no, eller med post til Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, postboks 978, 2626 Lillehammer


Informasjonsmøte den 13. april 2023, kl. 18:00-20:00 på Lund Samfunnshus

I forbindelse med høring av plan for skilt og innfallsporter, vil Nasjonalparkstyret for Fulufjellet inviterer til et informasjonsmøte om plandokumentet på Lund Samfunnshus i Ljørdalen. Under møtet vil det samtidig bli orientert om årets planer for skjøtsel og tilrettelegging langs stier i Bergådalen og Brynflået i Fulufjellet. Vi håper på gode diskusjoner og innspill til planene, og til det videre arbeidet.


Om plandokumentet

Utgangspunktet for at Nasjonalparkstyret for Fulufjellet vil utarbeide en plan for skilt og innfallsporter er at det forventes en økning av besøkende til området etter hvert som Fulufjellet blir mer kjent. Gjennom Fulufjellets nasjonalparker sin besøksstrategi har forvaltningen definert utvalgte fokusområder i og i randsonen til nasjonalparkene, og det er disse områdene denne planen for det meste vil berøre. Fokusområdene er valgt ut for satsing med ulik grad av tilrettelegging de kommende årene. Områdene utenfor de utpekte fokusområdene kommer til å preges av liten grad av eller ingen tilrettelegging og markedsføring. På den måten sikrer Nasjonalparkstyret at de gjennomfører en aktiv forvaltning og det gjøres bevisste grep for å sikre og ivareta natur- og kulturverdier i Fulufjellet.

- Formålet med planen er å bedre informasjonen om og tilretteleggingen rundt Fulufjellet nasjonalpark (og Fregn naturreservat).

- Planen skal skissere hva og hvor tiltakene skal utføres.

- Dokumentet skal brukes som beslutningsgrunnlag før bestilling av tiltaksmidler, og for at aktuelle interesser og samarbeidspartnere skal gis mulighet til å komme med innspill før politisk behandling. Dette for å få en gjennomtenkt plan av god kvalitet og som er godt forankret.


I planen tas følgende behov opp:

• Videreutvikling og opparbeiding av innfallsporter.

• Skilting ved veg: trafikkskilt og informasjonstavler ved knutepunkt/rasteplasser e.l.

• Skiltsystem ved innfallsporter og ved sti i terreng.

• Plakattyper og informasjonsbehov.
Plan for skilt og innfallsporter
External link icon