Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål vedrørende Anárjohka nasjonalpark. Svarene er av generell art og ikke førende ift. behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvilke regler gjelder for motorisert ferdsel?

Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel i nasjonalparken. Forbudet gjelder all motorisert trafikk til lands og til vanns, herunder landing med luftfartøy. Forbudet gjelder også kjøretøy med elektrisk motor.

Følgende unntak gjelder:

Grenseoppsyn og i ambulanse- eller politiøymed.

Tjeneste- og oppsynsmenn for reindriften, naturvernet, jakt og fiske kan bruke motordrevet framkomstmiddel på vinterføre, motorbåt og i spesielle tilfelle luftfartøy i tjenesteoppdrag.

Reindriftsutøvere med vinterbeite i nasjonalparken har også særlig tillatelse til bruk av motorisert framkomstmiddel på vinterføre.

Nasjonalparkstyret kan etter søknad, gi dispensasjon til nødvendig, motorisert transport. Rekreasjonskjøring anses ikke som nødvendig transport.

Er det tillatt å lande med helikopter i nasjonalparken? Vurderer å leie helikopterskyss.

Nei, all motorisert ferdsel til lands og til vanns samt landing med luftfartøy er forbudt.

For særskilte formål kan nasjonalparkstyret gi dispensasjon, dette gjelder for nyttetransport. Det er ikke åpning for å gi dispensasjon for bruk av helikopter for friluftsliv (vandring, jakt, fiske mm).

Er det tillatt å kjøre med snøskuter i nasjonalparken?

Det er ikke tillatt med snøskuterkjøring i nasjonalparken. Forbudet gjelder for øvrig all motorisert ferdsel på snødekt mark, også kjøretøy med elektrisk motor.

Nasjonalparkstyret kan, etter søknad gi dispensasjon til nødvendig, motorisert transport. Rekreasjonskjøring anses ikke som nødvendig transport.

Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver samt lovlig reindrift, har særlig unntak fra forbud om motorferdsel på snødekt mark.

Er det lov å fiske med garn eller oter i verneområdene?

All fiske som foregår i henhold til lakse- og innlandsfiskeloven er tillatt. Det er grunneierne eller fiskerettshaver som forvalter fiskeressursene og bestemmer hvilke typer redskaper som er tillatt til fisking.

For innlandsfiske, se FeFo.

For anadrome laksefisk, se TF.

Er det lov å jakte i nasjonalparken?

Nei, det er ikke tillatt å jakte i nasjonalparken. Unntaket er;

*reindriftsutøvere som har vinterbeite i nasjonalparken, som har rett til jakt og fangst av rype, hare, rødrev og mink.
*og utøvelse av rett til å forfølge, avlive og tilegne seg såret/skadet storvilt etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Kan jeg bruke ATV eller annen barmarkskjøretøy i nasjonalparken?

Barmarkskjøring er ikke tillatt. Verneforskriftene åpner heller ikke for å gi dispensasjon for dette.

Vi ønsker å arrangere turer med hest i verneområdene (riding og kløyving), er dette mulig?

Organisert bruk av hest er i likhet med annen organisert ferdsel ikke tillatt etter verneforskriften. Nasjonalparkstyret kan, etter søknad gi dispensasjon til dette.

Er det lov å sykle i nasjonalparken?

Sykling er en del av allemannsretten og reguleres ikke av verneforskriften. Du kan sykle etter veier og stier i lavlandet og overalt i høyfjellet. EL-sykkel regnes imidlertid som motorferdsel og er ikke tillatt i verneområder. For øvrig er sykkel et lite egnet fremkomstmiddel i nasjonalparken, da det ikke finnes merkede stier eller andre ferdselsårer her.

Er det båndtvang i nasjonalparken?

Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven og reindriftsloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i nasjonalparken.

Vi driver med guidede fjellturer og ønsker å arrangere turer i verneområdene, er det tillatt?

All organisert eller guided ferdsel er forbudt. Nasjonalparkstyret kan, etter søknad gi dispensasjon til dette.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?

Det er ikke et forbud mot å fly drone i nasjonalparken. Ved bruk av drone er man fortsatt pliktet til å fare varsomt fram, og ellers ta hensyn til plante- og dyrelivet. Særlig gjelder dette ved yngle- og hekkeplasser og i beite- og trekkområder.

Jeg ønsker å padle i nasjonalparken, er det tillatt?

Ja, dette er tillat. Det er flere vassdrag som egner seg til å padle nedstrøms. Kárášjohka vassdraget er oftest brukt, der de fleste starter fra Buolžajávri på grensen til nasjonalparken i nord-vest. Anárjohka og Skiehččanjohka er også vassdrag som er farbare for den erfarne.

Finnes det merkede stier eller traseer i nasjonalparken.

Det finnes ingen oppmerkede stier eller ferdselsårer i nasjonalparken. Slik oppmerking er forbudt, unntatt i forbindelse med reindrift og grenseoppsyn.

All ferdsel må baseres etter egen orientering.

Finnes det åpne koier eller hytter til allmenn bruk i nasjonlparken?

Nei, det finnes ingen åpne koier eller hytter til allment bruk. Alt du behøver av mat og utstyr under hele turen må du bringe med selv.

Innenfor nasjonalparken finnes det flere hytter tilknyttet reindriften, men disse er private og ikke åpne for allmenn bruk. Nærmeste åpne hytte til allmenn bruk er Andreas Nilsen-hytta rett ved nasjonalparkgrensen ved Giellasanjoganjálbmi.