Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Åtte naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde eller biotopvernområde. Totalt omfattar desse 3444 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Møteinnkalling og sakspapirer til møte i Verneområdestyret for SVR 15. november 2017

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.

Møteinnkalling og sakspapirer for møtet i verneområdestyret for SVR er nå lagt ut. Møtet blir kl 11.00 15. november 2017 i kommunestyresalen på rådhuset i Hægebostad. Under finn du lenker til møteinnkallinga og søknadane som skal handsamast.

(Publisert:08.11.2017)

Besøksstrategi for SVR - Innbyding til regionale møte

For å få eit godt kunnskapsgrunnlag og sikre ei god forankring legg verneområdestyret vekt på goddialog med ulike interesser og brukargrupper. Det vert med dette beden inn til tre regionale møte.Føremålet med desse er å få konkrete innspel på informasjons- og tilrettelegggingstiltak. I tillegg fåeit oversyn over planlagde tiltak i regi av ulike aktørar med sikte på ei god samordning.Datoane før ...

(Publisert:08.11.2017)

Prosjektplan - Besøksstrategi for SVR

Prosjektplanen for Besøksstrategi for SVR vart vedtatt av verneområdestyret i styresak 22/17 på styremøtet 16. juni 2017. Arbeidet med besøksstrategien er nå godt i gang med synfaringer og møter med kommunar aktuelle samarbeidspartanarer. Regionale møter med reiselivsaktørar er under planlegging. Lenke til prosjektplanen finn du under.

(Publisert:10.10.2017)

Protokoll frå styremøte 16. juni 2017

Reinrose

Protokollen frå styremøtet i Valle 16. juni 2017 er nå godkjent   Du finn dn i lenka under

(Publisert:22.06.2017)

Møteinnkalling og sakspapir til AU møte 23 juni 2017

Du finn møteinnkalling og sakspapir til AU møtet 23. juni i lenka under

(Publisert:22.06.2017)

Møteinnkalling styremøte 16. juni 2017

Fjellsmelle

Møteinnkalling for møte i verneområdestyret 16. juni 2017 finn du i lenka under Møte er på kommunehuset i Valle kl 11.00

(Publisert:09.06.2017 Sist endret:15.06.2017)
Vis nyhetsarkiv