Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Sakspapirer og protokoll frå AU møte 21.12.2018

Dyrespor i snø

Du kan finne saksutgreiing og protokoll frå AU møtet 21.12.2018 i lenka under

(Publisert:03.01.2019)

NVE si innstilling til OED i vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina

NVE si innstilling til Olje- og energidepartementet i vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina reguleringane vart offentleg i dag. Innstillinga kan du lese i lenka under.

(Publisert:20.12.2018)

Stor interesse for villreinmøte i Suldal 17. desember

Om lag 50 villreininteresserte møtte opp på villreinmøtet på Nesflaten. Først orienterte Reidar Sandal frå Statens naturoppsyn om SNO si verksemd med jaktoppsyn og jervejakt. Han orienterte og om status for arbeidet med bekjemping av CWD sjukdommen på villreinstamma i Nordfjella. Kveldes hovudtalar var villreinforskar Olav Strand frå NINA og Norsk villreinsenter. Han fortalte først om ...

(Publisert:20.12.2018)

Fullt hus på villreinmøte på Hjelmeland 15.november

Villreinbukk

Mens me ventar på dyra Om lag 75 personar tok turen til Spa Hotell Velvære på Hjelmeland for å delta på villreinmøtet i regi av SVR sitt verdiskapingsprosjekt, Hjelmeland kommune og Hjelmeland turlag. På møte fortalte Arne Kleppa om villreinjakt i Hjelmelandsheia, Lena Romtveit fortalte om villreinstamma i Setesdal-Ryfylke villreinområde og Preben Falck orienterte om STF sine hytteplanar ...

(Publisert:03.12.2018)

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober

Godt oppmøte på villreinmøte i Bykle 30. oktober Om lag 70 personar hadde tatt turen til Bykle hotell denne kvelden i oktober. Olav Strand i frå NINA var beden inn og der tema var   villrein og ferdsel, samt bestandsteljing og overvaking. Arrangør var verdiskapingsprosjektet i samarbeid med villreinnemnda og villreinlaga. Grunneigarsida var godt representert i møtet, her var også ...

(Publisert:03.12.2018)

Mens vi venter på dyra - villreinmøte i Kvinesdal 8. november

Føredragshaldarane Kristian Eiken Olsen og Lena Romtveit

Mens vi ventar på dyra – villreinmøte i Kvinesdal 8. november 8. november var det skipa til villreinmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal. Kristian Eiken Olsen i frå Statskog hadde eit inspirerande foredrag om praktisk villreinjakt. Her var det mange gode tips å ta med seg både for den røynde jeger og nybyrjarar. I del to denne kvelden fekk forsamlinga høyre Lena Romtveit i frå Norsk ...

(Publisert:03.12.2018)
Vis nyhetsarkiv