Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu.  Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane.  Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle.  Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

NB! Ustabil e-postadresse

Vi har i det siste fått tilbakemeldingar om at e-postar som har blitt sendt til postmotaksadressa post@svr.no ikkje har nådd fram. Vi arbeider med å løyse dette, men inn til vidare vil vi be om at ein av verneområdeforvaltarane settast i kopifeltet når det sendast e-post til postmottaket. Guro Sødergren: fmavgso@fylkesmannen.no Jørn Trygve Haug: fmavjth@fylkesmannen.no Alf Odden: ...

(Publisert:02.05.2019)

Besøksstrategi for SVR

Besøksstrategien fro SVR er nå endeleg godkjent av Miljødirektoratet, og etter ein siste runde med justeringar er dokumentet klart for publisering.

(Publisert:25.04.2019)

Innkalling til AU møte 8. april 2019

Innkalling og sakspapir til AU møtet 08.04.2019 er nå lagt ut. Lenke til møteinnkallinga finn du under.

(Publisert:04.04.2019)

Innkalling og protokoll for AU møte 15.03.2019

Møteinnkalling og protokoll for AU møte 15. mars 2019 er nå langt ut.  Lenker finn du under

(Publisert:18.03.2019)

Innkalling og protokoll frå AU møte 08.03.2019

Blåstrupe

Møteinnkalling og protokoll frå AU møte 8. mars 2019 er nå lagt ut. Lenker finn du under.

(Publisert:18.03.2019)

Vellukka fagsamling om sti- og løypeplanar på Haukelisæter

Sti- og løypeplanar er i mange samanhengar peike på som eit viktig verkemiddel for å styre og kanalisere ferdsel i villreinområda. I regi av verdiskapingsprosjektet vart det 5. – 6. mars arrangert regional fagsamling om sti- og løypeplanar. Føremålet med samlinga var å få ei felles forståing av form og innhald i kommunale sti- og løypeplanar. I tillegg få ei felles forståing/plattform av ...

(Publisert:13.03.2019)
Vis nyhetsarkiv