Villrein Foto: Jan StokstadVillrein Foto: Jan StokstadSterringen i Finndalen Foto: Kristine SørlieTrollveggen Foto: Øyvind LerenMot Gråhø Foto: Kjell StålevikPerlemorsommerfugl Foto: Kjell StålevikFjellsmelle Foto: Kjell StålevikFjellrype Foto: Kjell Stålevik Foto: Kjell StålevikUlvelav Foto: Kristine Sørlie Foto: Kjell StålevikLangfjelldalen Foto: Vegard LødøenFangstgrop med bægarmar Foto: Per Jordhøy

Reinheimen

- villmark med veidemannsspor

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. I vest finn du eit dramatisk landskap - austover vert terrenget slakare med vidder og rolege flyer.

Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.

Galleri Reinheimen  Nyhende

Nasjonalparkstyret overtar forvaltningsmynde for Muldalslia, Slettsvaet, Vermedalen og Einstullie naturreservat.

Fattig myr med torvull i Vermedalen naturreservat

Miljødirektoratet har i brev 20.01.2020 delegert forvaltningsmyndigheit til Nasjonalparkstyret for Reinheimen for 4 naturreservat: Muldalslia naturreservat i Fjord kommune Slettsvaet naturreservat i Rauma kommune Vermedalen naturreservat i Rauma kommune Einstullie naturreservat i Skjåk kommuneLenke til delegeringsbrev frå miljødirektoratet 20.01.20: HERDelegeringa gjeld frå 1. mars 2020 ...

(Publisert:15.05.2020)
Les mer

Møte i AU-Reinheimen, 23.04.20

Eksempel på bakkeantenne for å dokumentere tap av lam på utmarksbeite

Arbeidsutvalet i Reinheimen (AU) hadde møte på Teams 23.04.20. Innkalling med saksdokument, og protokoll frå møtet, ligg under les meir.

(Publisert:30.04.2020)
Les mer

Styremøte og konstituering, 18.mars 2020

Storhøbu (Skjåk Alm), Foto: Kjell Stålevik

Konstituerande styremøte for Reinheimen vart gjennomført som elektronisk møte, onsdag 18.mars, kl. 10:00. Møteprotokoll Presentasjonar og styredokument til møtet ligg også under, les meir. Felles kompetansedagar for nye styremedlemmer i verneområda Reinheimen, Breheimen, Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane-Dovre, Langsua, Sølen, Fulufjellet og Geiranger-Herdalen, på Scandic Lillehammer ...

(Publisert:10.03.2020 Sist endret:23.03.2020)
Les mer

Oppnemning av representantar til nasjonalparkstyret for Reinheimen, 2020-2023.

Styreleiar Per Magnus Berdal t.h, og nestleiar Bjarne E. Holø t.v. på bilete.

Miljødirektoratet har 03.03.20 oppnemnd nye representantar til nasjonalparkstyret for Reinheimen. Nytt styre vart konstituert i styremøte onsdag 18.mars, der både leiar og nestleiar gjorde attval. Per Magnus Berdal (Fjord kommune) held fram som styreleiar, og Bjarne Eiolf Holø (Lom kommune) vert nestleiar også for neste styreperiode.  Nasjonalparkstyret forvaltar Reinheimen nasjonalpark ...

(Publisert:10.03.2020 Sist endret:23.03.2020)
Les mer

Ledig stilling som nasjonalparkforvaltar i Reinheimen

Norsk Tindesenter

Det er ledig fast stilling som nasjonalparkforvaltar for Reinheimen nasjonalpark! To forvaltarar utgjer sekretariatet til nasjonalparkstyret for Reinheimen, og den ledige stillinga vil ha kontorplass i Norsk Tindesenter på Åndalsnes.Forvaltaren må du ha naturfaglig utdanning, helst relevant erfaring fra offentlig forvaltning, gode evner til samarbeid med andre, og kunne kommunisere godt. ...

(Publisert:05.03.2020)
Les mer

Høyring - Skjøtselsplanar for landskapsvernområde knytt til Reinheimen

Fra Brøstdalen i Romsdalen lvo

Skjøtselsplan for Finndalen, Lordalen, Brøstdalen, Gravdehaug og Muldalen er på høyring i perioden september - november 2019. Alle som har interesser i området eller som har meiningar om planforslaga er velkomne til å uttale seg. Føremålet med skjøtselsplanane er å oppretthalde kvalitetane i kulturlandskapet, gje råd både om naudsynte restaureringstiltak, og om skjøtselstiltak for ...

(Publisert:26.08.2019 Sist endret:06.09.2019)
Les mer
Vis nyhetsarkiv